7. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Приједор 26. и 29. фебруар 2020.

ПРАВИЛНИК ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "САВО БАЛАБАН" ПРИЈЕДОР

Члан 1.

Такмичење је јавна музичко-педагошка манифестација у којој учествују редовни и ванредни ученици. На основу одлуке организационог одбора на такмичењу, као гости, могу наступати и ученици других музичких школа.

Члан 2.

Такмичење се одвија по Правилнику и Пропозицијама такмичења. Правилником се регулишу елементи који се тичу организације такмичења, а Пропозицијама, програми такмичарских дисциплина и категорије такмичара.

Члан 3.

Такмичење се организује као трајна манифестација у оквиру система музичког школовања. Сврха такмичења је:

- откривање изузетно надарених ученика и њихово праћење кроз концертну активност

- помоћ награђеним ученицима при њиховом даљем школовању и афирмацији

- размјена педагошких искустава у васпитању будућих извођача - репродуктиваца

- афирмација педагога са изузетним резултатима.

Члан 4.

Такмичење се одржава сваке године, и то по унапријед договореним дисциплинама.

Члан 5.

Организациони одбор чине представници школе који организују и прате ток такмичења.

Члан 6.

Пријаве ученика подносе се до термина које одреди организациони одбор.

Образац пријаве садржи:

● Име и презиме такмичара (назив ансамбла)

● Датум рођења такмичара

● Категорију за коју се ученик пријављује

● Програм и његово трајање

● Класа

Члан 7.

Такмичење је јавно. У солистичким дисциплинама, у свимmкатегоријама, програм се изводи напамет у цијелости, осим у категорији дувачких инструмената.

Члан 8.

Чланови жирија бирају се из редаова наставника и професора музичке школе-домаћина, а и других представника, уколико се за то укаже потреба. У састав жирија не могу бити бирани педагози без високе школске спреме.

Члан 9.

Пропозиције такмичења, као и трајање програма за сваку категорију, предлаже стручна комисија.

Члан 10.

По заврчетку такмичења, на завршном, свечаном концерту уручују се дипломе.

Члан 11.

Диплома такмичења садржи следеће податке:

● Име и презиме такмичара;

● Податке о дисциплини, категорији и награди

● Назив школе

● Име професора у чијој је ученик класи

● Потпис и печат директора школе.


ПРАВИЛНИК О РАДУ ЖИРИЈА

Члан 1.

Састав и број чланова жирија, бира на приједлог организациони одбор.

Члан 2.

Чланови жирија бирају се из редова истакнутих музичких педагога. У састав жирија не могу бити бирани педагози без високе школске спреме.

Члан 3.

Жири је састављен од 3-7 чланова и једног замјеника члана жирија за сваку такмичарску дисциплину.

Члан 4.

Организациони одбор може донијети одлуку о сажимању жирија по дисциплинама и категоријама.

Члан 5.

Предсједник жирија је дужан:

- да прати да ли се оцјењивање сваког члана жирија обавља према Правилнику о раду жирија и да на вријеме интервенише у случајевима одступања, односно уочавања неправилности

- да по завршетку категорије такмичења даје Организционом одбору такмичења приједлог учесника и програма на завршном концерту.

Члан 6.

Чланови жирија су дужни:

- да оцјењују учеснике и ансамбле у складу са Правилником о раду жирија

- да своје оцјене уносе у прописани образац

- да учествују у раду жирија у току цијелог Такмичења, да присуствују сједницама жирија

- да потписују записнике са сједнице, као и збирне бодовне листе;

- да преко предсједника жирија интервенишу у случајевима уочавања неправилности у раду и одступања од Правилника о раду жирија.

Члан 7.

Члан жирија не оцјењује кандидата са којим је у сродству, ни кандидата коме је наставник. Умјесто поменутог члана жирија, оцјењује заменик члана жирија.

Члан 8.

Секретар жирија је дужан:

- да прегледа пријаве такмичара и утврди усаглашеност са Пропозицијама и Правилником такмичења

- да непотпуне и неправилно попуњене пријаве врати директору школе такмичара на исправку или допуну

- да сазове чланове жирија 30 минута прије почетка категорије;

- да упозна чланове жирија са правилником такмичења, Пропозицијама и Правилником о раду;

- да присуствује сједницама жирија током цијелог такмичења;

- да води записник на сједницама жирија;

- да на основу бодовних листа израчунава средњу, коначну оцјену за такмичара. Средња оцјена се заокружује на две децималне вриједности. У граничним случајевима, када би се заокруживањем прешла доња граница за освајање награде, такмичару се дођељује награда нижег ранга (нпр: 94,99 је број бодова за другу , а не за прву награду).

- да у договору са предсједником жирија надгледа и руководи наступима кандидата;

- да најављује наступе кандидата и даје знак за почетак наступа;

- да прикупи попуњене бодовне листе од чланова жирија, по завршетку цијеле категорије;

- да уколико уочи било какве неправилности у раду жирија или техничке природе, упозна представника жирија и организациони одбор, и након тога, по потреби, прекине такмичење;

- да по завршетку такмичарске категорије преда организационом одбору све записнике, појединачне и збирне бодовне листе потписане од свих чланова жирија. Ова документација се чува трајно.

Члан 9.

Записник са сједнице жирија води секретар и у њега уноси значајне податке и одлуке које жири доносе. Предсједник жирија и секретар потписују записник, пошто га прегледају и остали чланови жирија.

Члан 10.

Обрасци који се воде о наступу такмичара једне категорије или поткатегорије садрже:

● Име и презиме такмичара или назив ансамбла

● Дисциплину и категорију у којој се такмичи

● Мјесто за оцјену, коју даје члан жирија, исказану бројчано

● Мјесто за могуће напомене

● Мјесто за потпис члана жирија.

Напомена: образац добијају сви чланови жирија.


ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ - Заједничка бодовна листа садржи:

● Дисциплину, категорију - поткатегорију

● Датум одржавања такмичења

● Редни број, име и презиме кандидата

● Име и презиме сваког члана жирија

● Рубрике у које се уноси број бодова сваког члана жирија, појединачно

● Рубрику у коју се уноси просјечан број бодова

● Рубрику у коју се уноси да ли је такмичар освојио награду

● Мјесто за потпис свих чланова жирија и секретаре жирија

● Мјесто за овјеру организационог одбора да је примио збирни образац

● Распоред на коме се објављују коначни резултати по одржаном такмичењу садржи:

● Име и презиме кандидата по редослиједу наступа

● Исказане бодове свих чланова жирија

● Просјечан број бодова

● Освојену награду

Члан 11.

Чланови жирија оцјењују такмичаре бодовима од 0 до 100. Индивидуалну бодовну листу члан жирија предаје одмах по завршетку категорије. Бодови се уписују без консултације са осталим члановима жирија. Рангирање врши секретар, израчунавањем средње оцјене сваког такмичара.

Члан 12.

Такмичара који прекорачи дозвољену минутажу, жири по правилу прекида и оцјењује такмичара на основу изведеног програма до момента прекида, уколико је изведена обавезна композиција и дио слободног програма. Жири може, по сопственој процјени, уколико нема јасан став о нивоу извођења програама, допустити извођење програма преко одређене минутаже. За премијерно извођење, или извођење некаталогизиране композиције неопходно је уз пријаву доставити и нотни материјал таквог дјела.

Члан 13.

Такмичар може извршити измјену једне од најављених композиција ако је измјена пријављена прије почетка такмичења у категорији у којој такмичар наступа и ако су чланови жирија сагласни са промјеном. Овај став се не односи на предкатегорију где су измјене програма дозвољене.

Члан 14.

Пласман такмичара одређује се сабирањем бодова са бодовних листа чланова жирија и дељењем добијеног збира бројем чланова жирија који су извршили оцјењивање.

Члан 15.

Такмичари се рангирају према освојеном броју бодова.

  • Специјална награда се додјељује такмичару који освоји 100 бодова.
  • Прва награда се може додијелити ако такмичар освоји најмање 95 бодова.
  • Друга награда се може додијелити ако такмичар освоји најмање 85 бодова.
  • Трећа награда се може додијелити ако такмичар освоји најмање 75 бодова.
  • Похвала се може додијелити ако такмичар освоји најмање 70 бодова.

Члан 16.

У случају да више такмичара-солиста има исти број бодова, предност се даје млађем такмичару, а за клавирски дуо, дуо, камерни ансамбл, хор и оркестар коначну одлуку о пласману доноси жири.

Члан 17.

Одлука жирија је неопозива.