ЖУРНАЛ МОВОЗНАВСТВО

Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Заснований 1967 року. Виходить 6 разів на рік.

У виданні висвітлюються проблеми загального, слов'янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фінно-угорського мовознавства. Належне місце приділяється студіям з української мови, особливо в аспекті її зв'язків з іншими мовами. Журнал регулярно аналізує мовну ситуації в Україні та різних її регіонах. На його сторінках регулярно вміщуються матеріали наукових конференції, «круглих столів», дискусій з актуальних проблем мовознавства, ювілейних заходів. У спеціальних номерах опубліковані доповіді українських мовознавців на Міжнародних з'їздах славістів. Часопис знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.

2015 2014

2013 2012

2011 2010

2009 2008

2007 2006
Засновники: Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Рік заснування: 1967

Головний редактор: Скляренко Віталій Григорович (акад. Нац. акад. наук України)

Заступники головного редактора: Тараненко Олександр Онисимович (д-р філол. наук, проф.), Широков Володимир Анатолійович (акад. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук)

Відповідальні секретарі: Чумак В. І.

Редколегія: Б. М. Ажнюк, В. М. Бріцин, П. Ю. Гриценко, С. Я. Єрмоленко, В. Косеська-Тошева (Польща), В. В. Лучик, О. М. Молдован (Росія), Н. Г. Озерова, Г. П. Півторак, М. П. Савицький (Чехія), О. Б. Ткаченко, Л. І. Шевченко, М. Штець (Словаччина)

ISSN друкованої версії : ISSN 0027-2823

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5562 від 18.10.2001 р.

Адреса: Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001, Україна

Веб-сайт: http://movoznavstvo.org.ua/

Телефони: (044) 279-29-64, (044) 525-86-75

Статті до журналу просимо надавати у 2-х примірниках з дискетою. Текст має бути набраний у текстовому процесорі МS Word і роздрукований за машинописним стандартом: кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний (28–30 рядків на сторінку), шрифт Times New Roman. Якщо стаття містить інші шрифти, треба подати їх окремо. Посилатися на джерела слід не в кінці статті окремим списком, а посторінково із суцільною пагінацією виносок. Посилаючись на окрему статтю, необхідно зазначати її початкову та кінцеву сторінки або конкретну сторінку, з якої взято цитату. Якщо посилання робиться на книжку в цілому, слід навести загальну кількість сторінок. Посилаючись на багатотомне видання, – вказати кількість томів і рік конкретного тому, на який робиться посилання (напр.: Словник української мови : В 11 т. – К., 1974. – Т. 5. – 840 с.).

Надіслана стаття має бути апробована в певній науковій установі й рекомендована до друку. Обсяг її не повинен перевищувати одного друкованого аркуша.

Слід подати дві анотації: українською мовою (приблизно на п’ятдесят слів) та розширену англійською мовою (до 2 тисяч знаків), а також 4–5 ключових слів. Повністю наводяться прізвище, ім’я та по батькові автора із зазначенням місця роботи, контактних телефонів та електронної адреси.