Fabricació pròpia/ Fabricación propia

En Gata, el fabricant d'hidràulic de sempre ha tornat, però ara amb la nova denominació de MOSAICS SIREROL. Esta vegada el projecte, que fa més de cent anys el va iniciar Miguel Sirerol, besavi de Paco, passa a les mans de la quarta generació.

En Gata, el fabricante de hidráulico de siempre ha vuelto, pero ahora con la nueva denominación de MOSAICS SIREROL. Esta vez el proyecto, que hace más de cien años fue iniciado por Miguel Sirerol, bisabuelo de Paco, pasa a manos de la cuarta generación.

Aquests taulells de ciment pigmentat estan fabricats un a un, de forma artesanal. Els materials emprats li confereixen una resistència única que és, alhora, complementada per la gran bellesa dels dissenys.

Estas baldosas de cemento pigmentado están fabricadas una a una, de forma artesanal. Los materiales utilizados le confieren una resistencia única que es, a su vez, complementada por la gran belleza de los diseños.

La trepa,  motle de fabricació pròpia ,  consisteix en un motle que integra uns separadors de bronze o llautó encaixats dins d'un marc.

La trepa, de fabricació pròpia , consisteix en un motle que integra uns separadors de bronze o llautó encaixats dins d'un marc.

La trepa, de fabricación propia, consiste en un molde que integra unos separadores de bronce o latón encajados dentro de un marco.