ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.ขอนแก่น เขต 5

ท่านสามารถศึกษาศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน และพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพิ่มเติมได้ที่นี่ (คลิกที่ภาพ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สู่องค์กรคุณธรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชธมฺโม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2563

(คลิกที่ภาพ)

ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ซึ่งผลการประเมินมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ได้รับยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร โรงเรียนภูเวียงวิทยายน และโรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564)

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สพป.ขอนแก่น เขต 5 (คลิกที่ภาพ)

ศูนย์เครือข่ายชุมแพ

ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

ศูนย์เครือข่ายบูรพา

ศูนย์เครือข่ายภูเวียง

ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน

ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง

ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า

ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง

ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

เกียรติบัตรเพิ่มเติมศูนย์เครือข่ายต่างๆ

เกียรติบัตรรางวัล 

ปีการศึกษา 2564

ไฟล์เนื้อหาประกอบการอบรม 6 ก.ค. 64

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)

QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.ขอนแก่น เขต 5

รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบและสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2564

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ศูนย์เครือข่ายชุมแพ

1. นางสีอำพร  วรวัตร  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน  ศูนย์เครือข่ายชุมแพ  

2. นางปราณี สามารถ และนางสุนิสา ถาวรศรี รร.ชุมแพชนูปถัมภ์ ศูนย์เครือข่ายชุมแพ   

3. นางสาวอัญญรัตน์  บำรุงราษฎร์ ครูชำนาญการพิเศษ รร.ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ศูนย์เครือข่ายชุมแพ

4. นางรัชนก ลากูล  ครูคศ. 3 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์  ศูนย์ชุมแพ  

5. นางสาวถาวร สามารถ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 

6. นายบุญเรียน ลาอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนชุมแพ 

7. นายศรัณย์ วรรณศิริ ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ ศูนย์เครือข่ายชุมแพ

8. นางธาริณี  ลอยขามป้อมครู ชำนาญการพิเศษ รร.หนองขามวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายชุมแพ

9. นางจิราวรรณ ยะป้อม ครู และนางธิราพร แสนสมบัติ รร.บ้านชุมแพ ศูนย์เครือข่ายชุมแพ

ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

1. นางสีกา  วงศ์ชู ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

2. นางณัฏฐนันท์ พิทักษ์กุล ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

3. นายอิสระ โป้คอนสาร โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ศูนย์วังหินลาดหนองไผ่ไชสอ

4. นางโสภา  จันทร์ศรี  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านหนองสังข์  ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ  

5. นางกนกพิชญ์ ศิริสุข และนางสาวรัญชนา ทรงไชย โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 

6. นางสาวสุชัญญา ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านไชยสอ ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 

7. นางกมนฤดี   อันศรเมือง พนักงานราชการ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 

8. นางสาวยุภาพร สุนทะโรจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง  ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 

9. นางสาวกนกวรรณ บุดดาดวง ครู รร.บ้านนาคำน้อย ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 

10. นางสุภลักษณ์  สอนกลาง พนักงานราชการ และนางอุใลวรรณ  พัสดร พนักงานราชการ รร.กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 

11. นางสาววิไลพร   จำปานิล ครู ชำนาญการพิเศษ รร.ก้องอุดมวิทยาคาร  ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 

12. นายนิรันด์  ราชสว่างครู ชำนาญการพิเศษ รร.วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 

13. นางณัฏยา คลังชำนาญ ครู รร.บ้านยอดห้วย ศูนย์วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

1. นางรวิภา   สิงห์ทุย  นางลักษณา นาเจริญวุฒิกุล นางรัชนีพร แสนตัน ครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม  ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม   

2. นางสาวสุภาวิณี  เต้จั้น ครูผู้ช่วย และนางสาวกัลยณัฏฐ์ ไชโยแสง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโนนโก ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

3. นางพิมล  เรือนสอน ครูชำนาญการพิเศษ และนายโกมล เวียงทองครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองม่วงประชานุกุล ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 

4. นางดุจฤดี  ทะมานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 

5. นางกุหลาบ  เคนสี ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวภควดี  กาลนนท์ โรงเรียนบ้านร่องแซง ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

6. นางราตรี จันทร์ศรี ครู และนายอธิกร   มีทุม รร.เหมือดแอ่หนองบัว ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 

7. นายมนูญ พินิจลึก ครู รร.บ้านโนนบุรุษ ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 

8. นางจุฑารัตน์  สูงเนิน ครู รร.นาหนองทุ่มวิทยาคม  ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 

9. นางสาวชลธิดา  นาสมยนต์ นางสายฝน พันธุ์เมือง นายวิษณุพงษ์ พิทักษ์กุล นางพฤวรรณ์ ธงน้อย ครู รร.บ้านวังยาว ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 

10. นายน้อย กงสะเด็น ครู ชำนาญการพิเศษ รร. บ้านโนนลาน โนนหันนาหนองทุ่ม

11. นางอุไรวรรณ ภิญโญทรัพย์ นางวลัย ลาสอน นางคำไมล์​ จันทร์วิเศษ นางสุจิตราภรณ์ เลิศอุดมโชค นางสาวพิมพ์ลภัส พุทไธสง

จารุวรรณ. ทุยเวียง นางลัดดาพร  คล่องขยัน ครู รร.ชุมชนโนนหันวันครู ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 

12. นายสุพจน์ เวียงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านธาตุ ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 

ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

1. นายพีรวัส รัตนมาตร ครูโรงเรียนบ้านอาจสามารถ ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 

2. นางสาวผกามาศ เจ็กชื่น ครูโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 

3. นางสาวดาวแพงขวัญ ชาวหินฟ้า ครู รร. บ้านโนนอุดม ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

4. นางกาญจนา  พงศ์ผกาทิพย์  ครู คศ.3 รร.บ้านนาเพียง ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 

5. นางสาวปัทมา ซุ้ยไกร ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 

6. นางพดชะฎา พราวจันทึก ครู คศ.3 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา  ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

7. น.ส.ศุภลักษณา อ้วนพรมมา ครู คศ.3 รร.หนองหว้าวิทยา ศูนย์ มิตรสัมพันธ์

8. นายประยุทธ์  หงษ์สามารถ  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์  ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์  

9. นางสาวอรัญญา โชคสวัสดิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโป่งเอียด  ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์  

10. นางสาวปนัดดา ศรีนวล ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

11. นายเทิดพงษ์ ปุ้งไชย ครูผู้ช่วย รร.โนนงามศึกษา ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

12. นายไตรนาถ โพธิรุกข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาสีนวน ศูนย์มิตรสัมพันธ์

13. นายนิติกร  สาศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ศูนย์มิตรสัมพันธ์

14. นายพุฒิพงศ์ อุ่นอุรา ครู รร.บ้านหนองไฮ ศูนย์มิตรสัมพันธ์

15. นางสาวกลอยใจ  บุดดาดวง ครู รร.บ้านหนองโพงโพด 

16. นางสาวจิราภรณ์ เพชรประไพร และนายทิพรัก เพิดภูเขียวรร.บ้านหนองศาลา ศูนย์ฯ มิตรสัมพันธ์

17. นางสาวธัญญาเรศ ลาปะ ครู รร.บ้านขามป้อม ศูนย์มิตรสัมพันธ์

18. นายธนกฤต แสงพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหนองเสาเล้า ศูนย์ฯ มิตรสัมพันธ์

19. นางสาวปิยะมาศ แก้วลือชัย ครู รร.บ้านสุขสมบูรณ์ ศูนย์ฯ มิตรสัมพันธ์

ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

1. นางสุดารัตน์ จิบจันทร์ นางเกษมะณี  ลาปะ นางสาววันวิสา วิชัย และนางสุมาพร ทองใบใหญ่ ครูโรงเรียนขุมขนหนองเรือ  ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

2. พิชญาภัค  พุธละ และนายพงษ์พิพัฒน์   ศรีสว่าง ครู ร.หนอวไฮประชารัฐ ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง  

3. นางสาวอนุสรา พงษ์สระพัง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ ศูนย์เครือข่อยหนองเรือภูเม็ง

4. นายทรงศักดิ์ สิงห์ทุย โรงเรียนบ้านหนองสามัคคี ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง   

5. นางสายัณ  แสนสุนนต์  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว  ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 

6. นางสาวสุกัญญา ศรีภา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 

7. นางวารุณี จำบุญ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

8. นายเอกพงษ์  หอมสมบัติ ครู รร.บ้านเม็ง ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

9. นางจินตนา ทินแท่นครู ชำนาญการพิเศษ รร.ท่าศาลาวิทยา ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

10. นายสุทธิพงษ์  กองชัย ครู รร.สะอาดประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

11. นาย สุทธิ  โรจจันทร์ทันพนักงานราชการ บ้านหนองกุงมนศึกษา 

12. นางสาวิตรี​   ธีระสาร​ ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านนาหว้า ศูนย์หนองเรือภูเม็ง

13. นางสาวอัญชลี คำแพง ครู รร.บ้านสว่างดอนช้าง ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

14. นางแพรวพรรณ ลิละคร ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหาด หนองเรือภูเม็ง

15. นางสาวสร้อยสุริยา ม่วงมนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง ศูนย์หนองเรือภูเม็ง

16. น.ส.กัญญสร โบราณรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง ศูนย์ฯ หนองเรือภูเม็ง

17. นางแพรวพรรณ ลิละคร ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหาด ศูนย์ฯ หนองเรือภูเม็

ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

1. นางสาวเกศสรินทร์ จิตกาง ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 

2. นายณัฐกณฑ์  สกุลซ้ง ครูโรงเรียนบ้านขนวนนคร ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

3. นางสาวประภากร ชาติสุวรรณ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

4. นางสาวสุจิตรา  หงษ์คง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 

5. นางเนตรดาว ล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด

6. นางสาวอุดมพร แสนนาม ตำแหน่ง ครูคศ.3 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

7. นายจักรภัทร  แสนพุทธ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

8. นางสาวปัณฑิตา แพงดาน ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด        

9. นางสาวอาภรณ์ แอแดง ตำแหน่ง ครู ร.ร.โคกกลางโนนคูณโนนศิลา ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

10. นายอนุรักษ์. ขันขวา ตำแหน่ง ครู ร.ร.โคกสูงวิทยานุกูล ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

11. นางสุทิสา ทองบุ ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านสำราญหินลาด ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

12. นายวิจิตร  จิตรสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านกุดกว้าง ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

13. นายคงฤทธิ์  ศีลคุณ และนายมงคล  แจ้งสวัสดิ์ รร.บ้านโนนดู่หนองแวง ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

14. นายเอกพจน์  บุญชู ครู รร.บ้านโคกกลางหนองแปน ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

15. นายสุรศักดิ์ วิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ รร.โนนฟันเรือบะยาววิทยา ศูนย์กุดกว้างโนนสะอาด

ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

1. นายกิตติพันธ์  เทพบาท มณีรัตน์ ดอนเสี้ยว นางทัศนีย์ แก้วป่าระกำ นางยุพิน สีกา นางสาวจิตรติชัย เกษแก้ว นางลัดดาวัย์ สร้อยมณี นางสาวปวีรญา ผาสุข นางลัดดาวัลย์ สร้อยมณี นางสาวภัทรธิดา เยาวเรศ และนางธิติพา  สีดาราช ครูโรงเรียนบ้านหว้า ศูนย์เครือข่าย โนนทองโนนทัน 

2. นางสาวจรรญา สีสมคุต ครูคศ.1 โรงเรียนบ้านกุดแคน ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 

3. นางสาวสุปรียา  จันทกล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านฝางน้อย ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 

4. นายประสิทธิ์  แสงอรุณ โรงเรียนบ้านกุดเลา ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน  และนายพงษ์ธเนศร์ สนเคหงษ์ โรงเรียนบ้านกุดเลา  ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน  

5. นายอนุชิต  แสนบุราณ โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร  ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

6. นายทรงฤทธิ์   สาสิมมา โรงเรียนบ้านร่องสมอ ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

7. นางสาวประภัสสร ภูพันธ์หงษ์  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 

8. นางวรารัตน์  กมลคุณากร   โรงเรียนบ้านนาเปือย ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน  

9. นางสาวคณิตตรา คลังชำนาญ โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

10. นางสุขุมาล  น้อยโนนทอง โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

11. นายสุบรรณ์   ภูมิพรมครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านโนนทันวิทยา ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

12. นายนิราช ดีโนนโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านโนนทอง ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

13. นายวิมานเมฆ  สอนบัวครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านสระพังข่า ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

14. นายวันชัย มอกทำมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 

15. นางประภาศรี คำเวียง และนางสุจิตรา ศรีพลลา ครู รร.บ้านห้วยทรายทอง ศูนย์โนนทองโนนทัน

16. นางสุพัตรา นันเป้ง ครู รร.บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ ศูนย์โนนทองโนนทัน

ศูนย์เครือข่ายบูรพา

1. นายธีระศักดิ์ เฮืองศรี ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์เครือข่ายบูรพา

2. นายประชา สาคำ โรงเรียนบ้านยางคำ และนายธนพล มากแสงสิริ โรงเรียนบ้านยางคำ ศูนย์เครือข่ายบูรพา 

3. นางวิษณุพร  สูงกรม ครูโรงเรียรบ้านดอนหันสระบัว 

4. นางปรียาภรณ์. สุริยา รร.บ้านนางิ้ว ศูนย์บูรพา

5. นายณัฐกฤต แซงสีนวล รร บ้านหนองแวงภูเขา  ศูนย์บูรพา 

6. นางประภาศรี ปัดชา ครูชำนาญการพิเศษ และนายวีรยุทธ เดชเดิม ครู โรงเรียนหนองผือราษฎรณ์ประสิทธิิ์ ศูนย์บูรพา

7. นายวันทิตย์ ศรีบุรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ  รร.บ้านหนองหว้าประชารัฐ ศูนย์ฯ บูรพา

8. นางกนกลักษณ์ หิตาพิสุทธิ์ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหัวบึงสว่าง ศูนย์ฯ บูรพา

9. นางสุวลี  แสนบุราณครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน ศูนย์ฯ บูรพา

10. นางสาวกำไรเงิน ถิ่นมีผล ครูชำนาญการ รร.บ้านหนองสระ ศูนย์ฯ บูรพา

11. นายวิสุทธิ์ อ่อนตาแสง ครู ชำนาญการพิเศษ รร. โพธิ์ตากวิทยา ศูนย์ฯ บูรพา

12. นางนงเยาว์  พึ่งสว่างครู ชำนาญการพิเศษ และนางจันทร์ฉาย  พูลรอด ครู ชำนาญการพิเศษ รร.หนองหอยเทพเทวัญ ศูนย์ฯ บูรพา

13. ส.อ.ทรงคุณนันท์ คันธี ครู รร.หนองแสงวิทยาสรรค์ ศูนย์ฯ บูรพา

14. นางตุรกี สมสาครู ชำนาญการพิเศษ รร.ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง  ศูนย์ฯ บูรพา

15. นายวุฒิพงษ์  ศรีวิกลอด ครู ชำนาญการพิเศษ รร. บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ ศูนย์ฯ บูรพา

16. นางบัวคำ บุญมี ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านกงประชานุกูล ศูนย์ฯ บูรพา

ศูนย์เครือข่ายภูเวียง

1. นางสาวระวิวรรณ์ โคตรภูเวียง ครูชำนาญการ และนางสาวสุพัตรา สุขสำราญ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโคกไร่ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง 

2. นางนฤมล เวียงยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรุณศรี ศรีบุรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรทัย นาคเสน ครูชำนาญการพิเศษ นางสาววิลาสินี  อามาตย์  ครู นางอัญชลี ศรีรักษา ครูชำนาญการพิเศษ นางระอองดาว  คงภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ นางกรรฑิมา แข้นา ครูชำนาญการพิเศษนางสาวพัชรี  ราชแสง  ครู นางประกอบ  อักษร  ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวจุฬาลักษณ์  โกจารย์ศรี  ครูชำนาญการ นางธีรภัทร์  ประวันจะ  ครูชำนาญการพิเศษ นางขวัญนภา  คำมูลมาตย์  ครู นางศิริวิลาลักษ์  ยานกาย  ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวอรทัย  ผิวหอม  ครู นายชาญชัย  บัวผาย  ครู นางสาวทิพาพร  ศรีสวัสดิ์  ครู นางอรญา  โสภัณ  ครูชำนาญการพิเศษนางสุกัญญา  สิทธิ์น้อย  ครู ครูโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง

3. นางสุภาลักษณ์  ปัทถาพงษ์ และนายเจตษ์ภิชัย คำสุภีร์ รร.บ้านอ่างศิลา ศูนย์ภูเวียง 

4. นางเยาวภา  เอติรัตน์ นางสาวอารียา อินทะปัญญา และนายคณวัชร  นาชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนภูเวียง 

5. นางนิธิมา. เพียชามาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสงเปือย ศูนย์เครือข่ายภูเวีย'

6. นายนรเศรษฐ์ แสงพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 

7. นางสาวฐาปนี ศรีบุญโรจน์ และนางสาวเจษราพร ผาโคตร ครู โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ ศูนย์เครือข่ายภูเวียง

8. นางวาสนา ศรีพลเรือน ครูชำนาญการพิเศษ นางเต็มดวง  กาฬะพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ นางพรทิพย์ วรวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ นางสาวนวสิริ แสงพันธ์ ครูอัตราจ้าง  นางยุพะดี  พลศรีเมือง อื่นๆ  นางธัญญภัสร์ จันทร์คูเมือง นายอนุชา  เพียชามาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ นางโชติกา สิงห์ทอง ครู นางสาวนวสิริ แสงพันธ์ นายจักรพรรดิ์ ล้นเหลือ นายกำพล. ดำเนตร และนางจารุวรรณ  สุดสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ศูนย์ภูเวียง

9. นายบรรจง  ประสมเพชร ครู นางสาวขวัญฤทัย  บรรเทา ครู รร.บ้านหัวฝาย  รร.บ้านหัวฝาย ศูนย์ภูเวียง 

10. นางชมพูนุช เพชรสัมฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านโคกสง่า ศูนย์ภูเวียง

11. นายเอกภพ  สมพงษ์ นางสาวอุไรรัตน์ แก้วแก่นคูณ นางสาวเบญจพร โคตรภูเวียง นางสายบัว แพงคำ นางเบญจมาศ  บังลาด รร.บ้านนาชุมแสง ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 

12. นางสาวจามรี ศิริจันทร์ นางสาวสุนิษา  ศรีทะนนท์ ครูอัตราจ้าง นางสาวพัชชไพลิน บัวทิพย์  และนางบุญหลาย  สารผล รร.สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ศูนย์เครือข่ายภูเวียง

13.  นางสาวสุภาภรณ์  พิมพ์ชายน้อย ครู และนายอัศวิน บรรเทา ครู รร.บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ศูนย์เครือข่ายภูเวียง

14. นางจิราภรณ์ พิมพ์ชายน้อยครู ชำนาญการพิเศษ รร. บ้านเรือ ศูนย์เครือข่ายภูเวียง

15. นายชัยชะนะ เจ๊กมา ครู ชำนาญการพิเศษ และนางสาวชัชรินทร์ นาทันรีบ ครู รร.บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ศูนย์ฯ ภูเวียง

16. นางสาวรัชดาภรณ์ โสภา พนักงานราชการ รร.บ้านถ้ำแข้ ศูนย์ฯ ภูเวียง

ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน

1. นายสุภกิจ วรรณคำ ครู คศ.3 และนายภานุเดช  แสงลุน ครู คศ.1  รร.นาหว้านาเจริญ ศูนย์ฯแก่นหว้าเซิน

2. นางสำราญ  ดวงตาน้อย นางสุขุมาภรณ์ บุญศร และนางสาวชมพู่ มีทา โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ  ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน

3. นายอาทิตย์ โสกติพันธ์ ตำแหน่งครู  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 

4. นายเทอดตระกูล เสนารา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนกระเดา ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน

5. นายบวร  นครแก้ว และ นางสาวพรรณปพร ทักษะวรบุตร โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น  ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแก่นหว้า 

6. นางนริศรา  จันทะนาม  และนางสาวนาฏอนงค์ โลเชียงสาย โรงเรียนโสกห้างศึกษา ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน  

7. นางจิตรสนา  แสงใส ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา  ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 

8. นางสาวชุติมา กิติยะวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์  ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 

9. นางสาวจริยรัตน์ สีชานนท์ นางสาวเพชรัตน์ วิศรี รร.โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน

10. นางสาวเฉลิมศรี เจริญทัศน์ ครู รร.บ้านคำใหญ่ แก่นหว้าเซิน

11. นางสาวน้ำใจ ชัยปัญญา และนายชัยวัฒน์ เหลาเพ็ง รร.โนนอุดมสะอาดวิทยา ศูนย์ฯ แก่นหว้าเซิน

12. นางนภาพร ขาธรรมา ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านกุดขอนแก่น ศูนย์ฯ แก่นหว้าเซิน

13. นางกิตติยา สุขสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านโนนสำราญ ศูนย์ฯ แก่นหว้าซิน

14. นางรัตนา ทักษ์โม้ นายอิสรพงษ์ พิมพ์พงษ์ และกฤษณพงษ์ โคตรมี รร.บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง) ศูนย์ฯ แก่นหว้าเซิน

15. นางสาว​ปรียานุช ราชบา​ศรี​ ครู รร.ห้วยชันวิทยา ศูนย์ฯ แก่นหว้าเซิน

ศูนย์เครือข่ายลุุ่มน้ำบอง

1. นายมรุต บุดดีเหมือน รรบ้านห้วยบง ศูนย์ลุ่มน้ำบอง 

2. นางสาวพิริยากร ศิริสอน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ศูนย์ลุ่มน้ำบอง และนางสาวกมลทิพย์ วิเชียรเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง 

3. นางพิมลพร เคนวัน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวเกษรินทร์ วงษ์พระจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนลุ่มนำ้บอง 

4. นายจิรศักดิ์ ชำนาญเวช  ครูชำนาญการพิเศษ นางณัฐวดี คำมุงคุณ ครูชำนาญการ และนายขวัญไชย์ คำดอกรับ ครู คศ.1 ร.ร.บ้านกุดดุกวิทยา ศูนย์เครือข่ายลุมน้ำบอง 

5. นางเนาวรัตน์ ลำเพยพล รร.บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ศูนย์ลุ่มน้ำบอง

6. นางสาวเวณิกา  อ่อนพวย โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง

7. นายสุวิทย์ พิมพ์สาร นายเมธา สามิบัติ นางเกษา  บู่แก้ว นางวิไล ศักดาศิริสวัสดิ์ นางสุกัญญา นาสมผล และนายอนุสรณ์ ดอนเขื่อนโสม โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง 

8. นางกุลณัฐธิดา คำยัง และนางพรรณิษา ถานะพงค์ ครู รร.บ้านโคกกลางวิทยา ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง 

9. นางจุไรรัตน์ ทาระสา ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง 

10. นายสามารถ ปุ้งโพธิ์ ครู รร.บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ศูนย์ฯ ลุ่มน้ำบอง

11. นางสาวเพ็ญนภา งอสอน ครูชำนาญการ รร.หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ศูนย์ฯ ลุ่มน้ำบอง 

12. นางสาวชุดาพร ก้อมมังกร ครู รร.บ้านหนองพลวง ศูนย์ฯลุ่มน้ำบอง

13. นายธวัชชัย นาสมโภชน์ พนักงานราชการ รร.บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ศูนย์ฯ ลุ่มน้ำบอง

14. นางเยาวเรศ บู่แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านพระบาท ลุ่มน้ำบอง

15. นางสาวปรารถนา ศรีพรม ครู รร.บ้านหว้าทอง ศูนย์ฯ ลุ่มน้ำบอง

16. นายสมัย ตันเจียง และนางขวัญใจ ตันเจียง ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหัน ศูนย์ฯ ลุ่มน้ำบอง

ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า

1. นางสาวปารณีย์ สมทา นางสาวนิดา แสงชมพู นางอุทิศรา มงคลการ และนางสาวจุไรรัตน์  กลีบพิมาย โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 

2. นางรัตนาภรณ์  ทองดี นางสาวกรรณิการ์ สิทธิไกรพงษ์ และนางภัควดี หารปรี  ผู้อำนวยการ รร.จตุรคามรังสรรค์ ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า  

3. นายธนาวัฒน์  สมพงษ์ โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ศูนย์เวียงเก่า 

4. นายสุชาติ พงษ์โคกสี ครูคศ.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเวียงเก่า ศูนย์เวียงเก่า 

5. นางสาวเกษร  มาขน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ศูนย์เวียงเก่า

6. นาย วีระพงษ์ เทียนคำ  ครูอัตราจ้าง และนางสาวธนาภรณ์ สืบสมุทร ตำแหน่งครูผู้ช่วย รร.บ้านโคกสูงวิทยา ศูนย์เวียงเก่า

7. นางวนิดา  เครือไกรวรรณ นางดวงจันทร์  แก้วเวียง  ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวอรุณี  ทัพซ้าย ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวรักสุดา สาระผล ครู นางสาวศิวาพร  ชะอุ้ม ครู และนางดวงพร  สิงห์รัง  ครูชำนาญการพิเศษ รร.ภูเวียงวิทยายน ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 

8. นางสาว​ประสิทธิ์​ ศรี​มงคล​ ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้าน​หนองบัว​ ศูนย์ฯ เวียง​เก่า​

9. นายชานนท์ อาจมนตรี และนายปรัชญา นักปราชญ์ บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ ศูนย์เวียงเก่า

10. นางจินตนา พิมพ์ผุย และนางสาวนิภารัตน์ ถิตย์ถนอม ครู โรงเรียนบ้านแดง

11. นายวิริขัย แก้วเวียง ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหนองขาม ศูนย์ฯเวียงเก่า

ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

1. นายอนนท์ อินทะราช ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

2. น.ส.ภณิชสรา ป้องบ้านเรือ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านขนวน และน.ส.ศิริพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านขนวน ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

3. นายประจญ  เพลงอินทร์  ร.ร.บ้านศาลาดิน  ศูนย์ฯ หนองนาคำ 

4. นางสาวสลักใจ   คำโม และนางสาววราภรณ์  คงคำ รร.บ้านหนองพู่วังหินซา  ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 

5. นายอนนท์ อินทะราช ครู คศ.3 รร.บ้านหนองกุงคชสาร ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

6. นางรำพรวน อินทราครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านโคกนาฝาย ศูนย์หนองนาคำ

7. นายสุทธิ ธิสานนท์ และ นางสาวอรนุช บาลี ครูโรงเรียนบ้านสะอาด ศูนย์หนองนาคำ

8. นางสาวรัศมี เทาทองสุข นางสาวศศิธร ช่างเรือง และนายประสาท บรรทุมพร ครู นาหม่อโนนลานประชาสรรค์  ศูนย์หนองนาคำ

9. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ พิมพาแสง ครู โรงเรียนบ้านนาดี ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

10. นางสาวพรปวีณ์ นามสิมมา ครู รร.บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

11. นางสาวปิยะพิมพ์  พิมพ์รัตน์ ครู รร.หนองแวงวิทยา ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

12. นางสาวปะนิดา อุปเม และนางนิตยา นรากรศักดิ์ ครู รร.บ้านคึมชาติประชาสรรค์ ศูนย์ฯ หนองนาคำ 

13. นางปาณิศา คล้ายสงคราม พนักงานราชการ รร.บ้านหัวภู ศูนย์ฯ หนองนาคำ

14. นายมานพ ศิริคำ ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านหนองหอย หนองนาคำ

15. นางชลิดา โพพาฤทธิ์ ครูชำนาญการ นางสาวนภาพร ป้านภูมิ ครู นายปัญญาวุฒ หงษี ครู รร.บ้านกุดธาตุ ศูนย์ฯ หนองนาคำ

ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

1. น.ส.เพ็ญแข ทาโสม ครูคศ.3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 

2. นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ ครู คศ.3 นางนิลุบล ธรรมะจันโท นายอภิรัตน์   สุพิมพ์  และนางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

3. นายอนุพงษ์  คำยัง พนักงานราชการครู และนางสาวกฤษญาวีย์  ภูหลวง  ครูคศ 1  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ ศูนย์เครือข่าย เสมาสีชมพู

4. น.ส.อารดา ผาคำ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 

5. นางสาวกมลทิพย์ โคตรนรินทร์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านศรีสุข ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

6. นายธรณัส  มณีโชติ  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี  ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู   

7. นายอัครเดช หลวงน้อย ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกม่วง ศูนย์เสมาสีชมพู

8. นางพัชรา กงจีน ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ศูนย์เสมาสีชมพู

9. นางหนูรัก ทัพทะมาตย์ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

10. นายศิริศักดิ์ แสงปาก ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา ศูนย์เสมาสีชมพู

11. นายเสงี่ยม ศรีมานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ  รร.บ้านห้วยทรายขาว ศูนย์เสมาสีชมพู

12. นางจุฑารัตน์ โพธิ์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านปากห้วยฝาง 

13. นางอารยา พึ่งภพครู  ชำนาญการพิเศษ บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 

14. นางสาวสุนันทา โทดา ครู รร.บ้านสวนสวรรค์ ศูนย์ฯ เสมาสีชมพู

15. นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา รร.บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว เสมาสีชมพู

16. นายโกศล บุญสอน ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ ศูนย์ฯ เสมาสีชมพู

ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง

1. นางสาวธนันดา  บุญแดนไพร ครูโรงเรียนท่ากุญชร ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 

2. นางสาวรัชนีกร​  บุญดี​ ครู​ คศ.3  รร.บ้านหนองโก​  ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 

3. นางอรณิชชา  จันทะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง

4. นางพิรัก ภู่พันธ์สกุลตำแหน่ง ครูคศ.3 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 

5. นางสาวมยุรฉัตร กล้าหาญ ตำแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านซำยาง ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 

6. นายพินิจ ดวงมาลา ครู โรงเรียนบ้านหนองแดง ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 

7. นายภักดี เถื่อนโทสาร ครู คศ.3 นางสาวปาณิสรา  อิธิตา นางสาวพิมพ์ชนก  เถื่อนโทสาร นางสาวแพรวนภา บุญประจักร นายไชยพัฒน์  ตะวัน นายทวนทอง สุระประจิตร นางสาวภัทราภรณ์ คำขวา นางพรสวรรค์ คำมอนมาย นางอรัญญา  ศรีเคน นางแสงจันทร์. วรรณพันธ์ นางสาวปิยพร  ศรีวะสุทธิ์ นางสาวสายรุ้ง ทองภู นางสาวเมษิยา  บุตรด้วง นายวินัย สอนบุญ นางสาวยุภาวดี  สายท่องเมือง นายอรรถพล นามไพร และนายตฤณติพงศ์  พรมหลวงศรี  โรงเรียนบ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง

8. นางลักขณา  ลีเวียง  ครู คศ.3 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว  ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 

9. นางเตือนใจ อุ่นผาง  นายเพิ่มเกียรติ ถิ่นสำโรง และนางสาวทัศนีย์  เหล่าบ้านค้อ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์  ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง  

10. นางสาวอุทิสา  มินภายสงค์ โรงเรียนบ้านโนนงาม ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง   

11. นายวิทวัส  โพธิลุขา ร.ร.นาจานนาเจริญโนนทัน ศูนย์นาจานซำยาง

12. นางสาววราภรณ์  ชาหนองหว้า และนายอำนาจ พลเดชา  ร.ร.บ้านหนองปลาซิว ศูนย์นาจานซำยาง 

13. นายวุตติ์  กันราช ครูชำนาญการ รร.บ้านสันติสุข ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง   

14. นายวรชัย  ประเสริฐสิน ครู ชำนาญการพิเศษ และนายสุนันท์  อาจหาญ ครูชำนาญการ  โสกเต็นวิทยาคม ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง   

15. นางสาวธัญญรัตน์  ธนูรัตน์ครู ชำนาญการพิเศษ รร.ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 

16. นางสาวเบญจมาศ​ บุตรสมบัติ ครูชำนาญการ รร.ภูห่านศึกษา ศูนย์ฯ นาจานซำยาง

17. นางสาวกัญญาพัชร​ ต่อพรหม ครู รร.ภูห่านศึกษา ศูนย์นาจานซำยาง

ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

1. นางสาวนาถสินี ไทยอ่อน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านนาอุดม ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

2. นายชวัลวิทย์  เต็มวงษ์  ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์  ศูนย์เครือข่าย ดงชมพู 

3. นางอาทิตยา พันธ์สุวรรณ์ ครู คศ.3 รร.บ้านหนองตาไก้พิทยา ศูนย์เครือข่าย ดงชมพู 

4. นางสาวนิตยา ชุมชะ ครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ศูนย์ดงชมพู 

5. นางสาวรัชนีกร มหาวีรวัฒน์  ครู โรงเรียรอ่างทองวิทยาคม ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 

6. นายคณพศ  ศรีภูเวียง และนางสาวรัชนีกร มหาวีรวัฒน์ ร.ร.อ่างทองวิทยาคม ศูนย์ดงชมพู

7. นายปฏิวัติสามารถ โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

8. นางสาวกัญญารัตน์ พุทธระสุ โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ ศูนย์เครือข่ายดงชมพู 

9. นางทัศวรรณ  ผิวแดง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์  ศูนย์ครือข่ายดงชมพู

10. นายศรัณ เฉยสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

11. นางสาวจุฬารัตน์ เสนาชัยน้อย และนางสาววิลาวัลย์ พิมพ์แดง  รร.บ้านผาน้ำเที่ยง ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

12. นายศิริชัย  แจ้งภูเขียว ครูอัตราจ้าง รร.บ้านป่าน  ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

13. นายสิทธิเบศร์  บัวพุทธา และนางสาวอัชราภรณ์ จองขุนทด ครู รร.บ้านโคกป่ากุง ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

14. นางรัชต์รวีย์  คำโสภา ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านผาขาม ศูนย์ฯ ดงชมพู

15. นายวัชรากร เถาว์วันดี นายฉลอง. พันสนิท และนางนิภาพร พลกลาง รร.บ้านวำจำปา ศูนย์ฯ ดงชมพู

ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

1. นายสุพจน์ แก่นพา ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 

2. นางสาวกนกนาถ มูลลา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 

3. นายกมล ต้นภูเขียว ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 

4. นางสาวปัณณ์ภคพัฒน์  อาจจงทอง ครู คศ.2 และนางสาวชาลินี  หนันจันทา ครู โรงเรียนนาฝายวิทยา  

5. น.ส.ชฎาพร  เต็มวงษ์  ครู คศ.2 และนางสาวรมิดา พรมน้ำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชีพอนุสรณ์  ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน  

6. นางสาวประภาภรณ์   ตระกาลไทย  ครู ผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขาวง  ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

7. นางอธิชา  สอนลา และว่าที่ร้อยตรี สะไกร โสมาศรี รร.บ้านวังสวาบ ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 

8. นางทองยุ่น  กุดจอมศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน  

9. นายอานนท์ สอนคาม ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน  

10. น.ส.ธณัฏฐา สอนเอี่ยม ร.ร.บ้านซำภูทอง ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

11. นางสาวจิรนันท์  เค้นา นางละมัย แฝงบุบผา นางสาวอภิชญา แก้วจันทร์เพ็ง นางสาวปทิตตา วรภิญโญภาส และนางสาวพิชรีพร ตรีศรี ครู รร.หนองแห้ววังมนศึกษา ศูนย์ฯ ภูผาม่าน

12. นางสาวปาริชาติ  ศรีโสดา ครู ชำนาญการพิเศษ รร.บ้านสองคอน ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

13. นายพิสิทธิ์ ผลวาด ครูผู้ช่วย รร.บ้านสะแกเครือ ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

14. นายชานนท์  บุญแสนยศ ครู รร. บ้านเขาวงสาขาดงสะร่านตาดฟ้า​ 

15. นางเภทรัตน์  พงษาคราม ครู ชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนบ้านโนนคอม 

ทีมวิทยากรศึกษานิเทศก์ร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ศน.ผ่องพันธ์ แพงบุดดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาวิทยากรคุณธรรม สพป.ขอนแก่น เขต 5

ศน.รุจาภา ประถมวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

ศน.วนิดา รัตนรุ่งโรจน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายชุมแพ

ศน.ศิขริน ตันเจียง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

ศน.กฤตมุข เฉิดทรัพย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

ศน.สมปอง จักรโนวัน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายดงชมพู

ศน.ธิติมน คำมี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายภูเวียง

ศน.วิรงรอง อุดม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายบูรพา

ศน.พิพัฒน์พงษ์ สมใจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

ศน.ธัญชมณ บุญประกอบ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

ศน.ณิชาภา จันทะกา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

ศน.จารุรัตน์ ราชชมภู

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง

ศน.สมชาย โพธิ์ศรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

ศน.กาญจนภัสส์ สีดาแหลม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง

ศน.วัฒนาพร อาคมคง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า

ศน.อัญชลี แก่นจันทร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน

ศน.คีระคิน คำหนองไผ่

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

ศน.ภิญญาพัชญ์ ภูวงค์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วิทยากรคุณธรรมประจำศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

นางนพมาศ ใจตรง

ผู้ช่วย ทีมวิทยากรคุณธรรม

วิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 (โซนตะวันออก)

วิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 (โซนตะวันก)

รายชื่อสถานศึกษา

     ที่ร่วมจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  “ปณิธานความดี  ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2563

         กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย โดย สพฐ. ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 10 

ความเป็นมาของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ศูนย์คุณธรรม 

(องค์กรมหาชน)

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย Covid-19 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป.ขอนแก่น เขต 5

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายธงชัย สุขสม

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  1. นางสาวพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล 2. นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี 3. นางหทัยรัตน์ ศศิวรกานต์  4. นางสุดาทิพย์ สารเหล่าโพธิ์  5. นางสาวขนิษฐา คงพิรุณ 6. นายธงศักดิ์ ศรีสงคราม 7. นางสาวพัชรี ราชแสง 8. นายภูมิรัตน์ แก้วอุดทัง  9. นางสาวรัชนี นีระเสน 10. นางสาวหนึ่งฤดี ศรีประพันธ์ 11. นางสาวสุกัญญา แพนดี  12. นายจารุวัฒน์ คุณทรัพย์สวัสดิ์  13. นางสาวขวัญเกล้า อุดม  14. นางศิริวิลาลักษ์ ยานกาย 

เพลง หัวใจคุณธรรม

เพลง กิจกรรมคุณธรรม

เพลง คุณธรรมสร้างคนดี

เพลง คุณธรรมอัตลักษณ์

เอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

(กดตรงภาพ)   

ติดต่อผู้ประสานงาน 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์