Стъпки за създаване на Монтесори група/класна стая

СТЪПКИ

за създаване на Монтесори група/класна стая


първа стъпка:

Задълбочено запознаване с Монтесори философията

втора стъпка:

Сертифициране на Монтесори учители

трета стъпка (по желание):

Създаване/закупуване на Монтесори материали

четвърта стъпка:

Включване в менторска програма


Първа стъпка:

Задълбочено запознаване с Монтесори философията

  1. Прочит на Монтесори литература, посещение на информационни семинари и визити на Монтесори учебни заведения, обсъждане с екипа учители и родители, изясняване на всички въпроси.

Монтесори литература:

Директорът и учителите на детската градина/училището се запознават подробно с Монтесори философията и Монтесори педагогиката чрез задълбочен прочит на литература по темата.

Информация за метода и литература на български език.

Информационни семинари и визити:

На този етап бихте могли да посетите различни информационни семинари с международни или български сертифицирани лектори. В момента се организират множество такива от различни организации, фондации, детски центрове, институти, занимални, асоциации, които са с различна продължителност (от еднодневни до няколко месечни). Моля, имайте предвид, че понякога те не покриват изискванията за качество.

Препоръчваме Ви да планирате и направите посещение в учебни заведения, които вече работят по метода, където да наблюдавате работата с децата. За визити препоръчваме да се свържете с учебни заведения, които имат поне 5 години опит в работата с деца в група и които покриват международните стандарти за добра Монтесори практика.

Учебни заведения в България с добри Монтесори практики и сертифицирани учители.

Семинари/въвеждащи обучения, както и учебни заведения, които отговарят на Монтесори стандарта за качество, бихте могли да намерите на Facebook страницата ни “Монтесори за учители”. Въпроси относно качеството на различни семинари и обучения, за които получавате покани, или детски градини/училища, които работят по метода, бихте могли да зададете по e-mail на montessoricouncilbg@gmail.com.

2. Обсъждане на Монтесори философията и принципите на Монтесори педагогиката с учители и родители.

Поемайки по пътя на Монтесори педагогиката, учителите, помощник-учителите, директорът и родителите ще трябва да извървят един дълъг път на обучение. Затова е важно още на този етап да обсъдите какви цели си поставяте заедно и какви въпроси или трудности биха се появили по пътя.

След прочита на специализираната Монтесори литература, препоръчваме провеждането на поредица от екипни срещи, за да обсъдите тези моменти. Още на този етап препоръчваме да включите и родители, които да участват в прочита на книгите и обсъжданията.

3. Изясняване на всички възникнали въпроси със специалисти.

Всички възникнали въпроси, на които не можете да намерите отговор, можете да изпратите до експертния Монтесори съвет на e-mail: montessoricouncilbg@gmail.com.


Втора стъпка:

Сертифициране на Монтесори учители

Директорът (силно препоръчително), учителите, както и помощник-възпитателите започват обучение и сериозна подготвителна работа за създаване на Монтесори класна стая. На този етап препоръчваме да се стартира работа с всички родители от групата/класа и общността, които са част от хората, които също трябва да разбират и подкрепят въвеждането на методиката. В чужбина има множество обучения за сертифициране на Монтесори учители. В България:

I ниво: Монтесори следдипломна квалификация във ФНОИ, СУ “Св. Климент Охридски”:

за учители, директори и образователни специалисти: "Монтесори педагогиката в съвременното общество - предучилищен етап"

за помощник-учители, помощник-възпитатели и родители: "Монтесори принципи и практики в помощ на работата с деца в детската градина и дома"

С успешното завършване на Монтесори следдипломен курс получавате базовите знания и умения, необходими за работата ви в учебно заведение, което вече работи по Монтесори метода или което има намерение да стартира подготовка за въвеждане на Монтесори метода.

II ниво: международен сертификат за професионализъм в създаването на образователна среда и управлението на Монтесори класна стая

Първи вариант: международно сертифициране в България

За първи път в България ще бъде предложен курс за международно сертифициране в България съвместно с най-голямата организация в Европа за обучение на Монтесори учители - Montessori Centre International, London. Студентите от СДК програмите на ФНПП на СУ "Св. Климент Охридски" ще получат кратки допълнителни инструкции, за да да могат да преминат успешно изпита и да получат международен сертификат.

Втори вариант: магистърска програма /предстоящо/

Магистърска програма на ФНОИ на СУ "Св. Климент Охридски" , която се подготвя, но все още не е стартирала.

(При преминаване от първи на втори вариант на сертифициране оценките от теоретичните и практическите изпити ще бъдат признати и за магистърската програма)

Трети вариант: обучение в чужбина

За учители, които биха искали да получат диплома от международна организация в чужбина, това е възможна следваща стъпка.

Актуална информация за обучени и основните международни сертификационни програми бихте могли да намерите на страницата ни “Монтесори за учители”.

Допълнителна информация за обучителни програми.


Трета стъпка:

Създаване/закупуване на Монтесори материали

Първо, преди закупуването на оригинални Монтесори материали е необходимо да сте приключили със стъпките, изброени по-горе, т.е. всеки учител и помощник-учител в класа/групата трябва да е получил своя Монтесори сертификат (валиден за България или международен).

Второ, преди закупуването на оригиналните Монтесори материали е добре да сте се посъветвали с Вашите обучители в какъв ред и с какви точно материали да започнете да оборудвате класната си стая.

Монтесори материали могат да се закупят от всеки един производител в света, като винаги трябва да се внимава за качеството. Тук водещ е бюджетът на учебното заведение и нуждите на децата. По време на обучението за Монтесори учители всеки учител получава знания и умения как сам да изработи много от оригиналните материали, както и допълнителни идеи за създаване на среда, което значително би могло да спести от средствата за тяхното закупуване.

Допълнителна информация относно доставчици на Монтесори Материали .


Четвърта стъпка:

Включване в менторска програма, в която групи/класни стаи, които вече работят по Монтесори метода, получават консултации, подкрепа и обратна връзка за работата си, с цел качествено прилагане на метода от страна на опитни Монтесори практици които са част от експертния Монтесори съвет към ФНОИ на СУ "Св. Климент Охридски". Консултациите се предоставят безвъзмездно.

------------------------

Настоящият материал е изготвен от Експертния Монтесори съвет към Монтесори следдипломната квалификация във Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ “Св. Климент Охридски”.

Експертният Монтесори съвет се състои от международно сертифицирани Монтесори преподаватели (от MCI, NAMC, AMI и други), които са сред създателите на първите Монтесори детски градини в България, лицензирани от Министерство на образованието, с почти 9-годишен опит.

Мисията на Монтесори експертния съвет е да помогне на детски градини и училища в прилагане на Монтесори метода според международните стандарти.

Оставаме на разположение за всички Ваши въпроси!

Експертен Монтесори съвет: montessoricouncilbg@gmail.com

Facebook страница: Монтесори за учители, https://www.facebook.com/montessoriforteachers/