กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมปกรณ์การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2564


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565.pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศ.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565(ค่ายลูกเสือ).pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ค่ายลูกเสือ)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ 2565.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา           ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือสาริกา.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน และรางระบายน้ำฝาเหล็ก ของค่ายลูกเสือนครนายก (สาริกา) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2566.pdf
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 
บก.06 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 2566.pdf
เผยแพร่ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ 2566.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา           จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.11) ยอดเงิน 1,607,000.- บาท_0001.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 51 โรงเรียน
Attach_TOR_1_merged.pdf

ประกาศร่างรายละเอึยดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๑ โรงเรียน

ประกาศและเอกสารซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และเอกสารซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2566 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 รายการซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 51 โรงเรียน

ประกาศ รายไตรมาส 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2566).pdf

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566)ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน รร.วัดบางปรัง.pdf

ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน โรงเรียนวังบางปรัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DLTV จำนวน 51 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 51 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานงบทดลอง

8.สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

A-8 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566.pdf

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

7.สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566


A-7 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566.pdf

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566


สขร.1 เดือน มิถุนายน 2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566


งบทดลองประจำดือน มิถุนายน 2566.pdf

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566


สขร.1 พฤษภาคม 2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566


เอกสารงบทดลอง (พฤษภาคม 2566).pdf

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566


สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566.pdf

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566

สขร.1 เดือน มีนาคม 2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566


รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม2566.pdf

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566

สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566


รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2566.pdf

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566


สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566


รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม-2566.pdf

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566


03จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565


03รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565.pdf

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565


02จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565


02รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.pdf

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565


01จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565

01รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565.pdf

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565


O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2565 (ขึ้นเว็บไซต์).pdf

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดประกอบงบทดลอง กันยายน 2565 (ปรับปรุง).pdf

รายละเอียดประกอบงบทดลอง                                ประจำเดือนกันยายน 2565 ฉบับ (ปรับปรุง)


รายละเอียดประกอบงบทดลอง กันยายน 2565.pdf

รายละเอียดประกอบงบทดลอง                                ประจำเดือนกันยายน 2565


12จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565


12งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565


11จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565


11งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565


10จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565


10งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565


9จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565


9งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565


จัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.65.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565


งบทดลอง พ.ค.65.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565


จัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.65.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565


งบทดลอง เม.ย.65.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565


จัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.65.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565


งบทดลอง มี.ค.65.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565


จัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.65.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565


งบทดลอง ก.พ.65.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565


จัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.65.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565


งบทดลอง ม.ค.65.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565


จัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564


งบทดลอง ธ.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564


จัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564


งบทดลอง พ.ย.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564


จัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564


งบทดลอง ต.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ITA.pdf

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


จัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564


งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 และรายละเอียดประกอบ.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 และรายละเอียดประกอบงบทดลอง


จัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564


งบทดลอง ส.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564


จัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564


งบทดลอง ก.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564


จัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564


งบทดลอง มิ.ย.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564


จัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564


งบทดลอง พ.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564


จัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564


งบทดลอง เม.ย.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564


จัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564


งบทดลอง มี.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564


จัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564


งบทดลอง ก.พ.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564


จัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564


งบทดลอง ม.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564