เล่มแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย-2566.pdf

        การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ

การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

การจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

เอกสารแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ปี 2565.pdf
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน ปี งปม. 2564.pdf
แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรี 15 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561.pdf
edit book 60.pdf
คู่มือการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน_621.pdf