ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่สำนักงานเขตพื้นทัี่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่สำนักงานเขตพื้นทัี่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 3 มกราคม 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (แผน)

ประกาศราคากลาง (ประกาศ)