ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

  • การส่งรายงานการเงินประจำเดือน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2560 ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
  • รายการโอนเงินค่าจ้าง งบ อบจ.เพิ่มเติม โอนเข้าบัญชีเมื่อ 31 มกราคม 2560 ( รายละเอียด )
  • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ฯ ( ประกาศ )
  • ประกาศครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ประกาศ)
  • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ประกาศ)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่สำนักงานเขตพื้นทัี่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560