>>> ข่าวกิจกรรมล่าสุด <<<

video-1593419976.mp4

คลิปวิดิโอ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์


>>> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ <<<

 • รายงานงบทดรองประจำเดือน...

 • รายงานเงินงบประมาณ

 • ประกาศประกวดราคา

 • ประกาศราคากลาง

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 • ค่าเช่าบ้าน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)

>>> งานประชาสัมพันธ์ สพม. 7 <<<