Principes

  • Een lokaal mondiaal beleid

Met het opnemen van de bevoegdheid ‘mondiaal beleid’ in het reeds bestaande arsenaal van bevoegdheden kan de stad expliciet aantonen dat het een transparant beleid met betrekking tot de brandend actuele uitdagingen en verschuivingen in de wereld wenst te voeren. Het is niet de bedoeling om met de nieuwe bevoegdheid Mondiaal Beleid andere bevoegdheden te schrappen of te wijzigen. Het gaat hier om een bijkomende bevoegdheid om lokaal beleidsruimte te scheppen. Memoranda uit verschillende hoeken werden reeds opgesteld. Deze reeks aan eisen, aanbevelingen en wensen tonen aan dat een nieuwe koers met een radicaal mondiaal perspectief nodig is.

  • De lokale overheid moet ook horizontaal werken

Participatie brengt mensenkennis en –ervaring in het beleidsproces. Het betrekken van het middenveld, van actiegroepen en geëngageerde burgers schept extra kansen voor de kwaliteit en het lokaal mondiaal beleid. Participatie versterkt het horizontaal werken van de lokale overheid. Voor een structurele en blijvende oplossing is een sterke ‘mondiale’ visie nodig. Wie de verschillende memoranda die vanuit verschillende maatschappelijke hoeken werden opgemaakt leest, weet dat de toestand ernstig is en dat de lokale politici meer zullen moeten doen dan hun mouwen oprollen.

Mondiale visie

Als eerste stap vragen wij dus om mondiaal beleid uitdrukkelijk en formeel in te schrijven in de lijst van bevoegdheden zoals deze er nu uitziet. Halle heeft raadsleden en bestuurders nodig met een moderne mondiale visie. De tijd dringt.

  • Vernieuwend. Met dit memorandum willen we de toekomstige beleidsmakers nadrukkelijk de hand reiken. Tijd om verantwoordelijkheid te nemen en te kiezen voor een vernieuwend mondiaal perspectief.
  • Verbindend. In Halle worden nu al veel initiatieven op touw gezet die gestalte geven aan een mondiale agenda. Het actief betrekken van het middenveld, actiegroepen en geëngageerde burgers schept extra kansen voor de kwaliteit en het draagvlak van het lokale mondiaal beleid.
  • Hefboom. Mondiaal beleid is geen cosmetische ingreep. Het opnemen van deze nieuwe bevoegdheid staat symbool voor het nieuw lokaal mondiaal denken en handelen. Het is een uiting dat de Stad Halle het mondiaal beleid ernstig neemt.