STROS & Milieuraad Halle Memorandum

Bruno Tordeur (voorzitter Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking - STROS) : "De stad Halle is een speldenprik op de aarde, maar toch heeft deze speldenprik haar rol te spelen in het voordeel van mens en milieu. De stad heeft een rol te spelen binnen zijn grenzen volgens het principe ‘Think Global, Act Local’ wetende dat wat binnen deze grenzen gebeurt zijn gevolgen heeft voor daarbuiten, maar ook buiten de grenzen van stad en land in het ondersteunen van duurzame projecten."

Bruno Tordeur : "Door de toegenomen mobiliteit en contactmogelijkheden in de wereld zeggen we reeds lang dat de wereld een dorp geworden is. Stilaan maar zeker beseffen we dat wat er in dit dorp gebeurt, eender waar, een invloed heeft op alle dorpsbewoners. De samenhang van mens en milieu, mens en mens is een vaststaand feit. De klimaatverandering en andere milieuproblemen drukken ons met de feiten op de neus. Menselijke activiteiten in het noorden hebben hun invloed op het zuiden en omgekeerd. Menselijke activiteiten in het oosten hebben hun invloed op het westen en omgekeerd. Ons economisch model stuit op zijn grenzen wegens het niet-oneindig zijn van de grondstoffen en de milieu-impact van productieprocessen. Dit model stuit ook op de grenzen van de ongelijke verdeling van de rijkdom tussen mensen. Meer en meer houden scheidingslijnen tussen mensen geen rekening meer met landsgrenzen maar met de ongelijkheid tussen het grootkapitaal en de armoede. Tussen kiezen voor een duurzame wereld en het korte gewin."

Bruno Tordeur (Voorzitter STROS) : "De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's - Sustainable Development Goals - van de Verenigde Naties zijn de 17 doelstellingen die de wereld stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. Aangezien duurzaamheid één van de pijlers is van de stad, is Halle als één van de pilootgemeenten in een traject met de VVSG gestapt om te onderzoeken hoe ze duurzaamheid op een coherente manier kunnen integreren in het stedelijk beleid, over alle diensten heen. De STROS en de Milieuraad hebben alvast een mooie aanzet gegeven door hun gezamenlijk memorandum op te maken aan de hand van de SDG’s. Dit memorandum hebben ze op 29 januari overhandigd aan de lokale politici in de hoop het weerspiegeld te zien in de partijprogramma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen én in het stedelijk meerjarenplan voor de volgende legislatuur."

Bruno Tordeur : "De STROS en Milieuraad Halle zijn verheugd dat de stad op 9 februari 2017 de engagementsverklaring heeft ondertekend voor de realisatie van de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ De SDG’s zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. Ze werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015 met als doel ze tegen 2030 te verwezenlijken. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. De stad erkent dat ze een belangrijke rol te spelen heeft bij de verwezenlijking van de SDG’s. Ze is ervan overtuigd dat ze vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband kan leggen tussen lokaal en globaal. De STROS en Milieuraad Halle hopen en zullen er mee op toezien dat dit engagement leidt tot werkelijk beleid en realisaties. De STROS en de Milieuraad Halle vragen dat er werk gemaakt wordt van betrokkenheid, samenwerking en sensibilisering van de verscheidene stadsdiensten en beleidsmakers rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). De SDG’s worden als kader gezien voor het opmaken van het nieuwe meerjarenplan van de stad. De SDG’s worden er vertaald in concrete doelstellingen en acties, die regelmatig worden geëvalueerd en bijgestuurd. De STROS en de Milieuraad Halle vragen om binnen de SDG’s uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de mondiale uitdagingen in Noord en Zuid."