Integratieraad Halle Prioriteitenlijst

Miguel Angel Estrada Romero (Voorzitter Integratieraad Halle) : “Alarmerend. Zo zijn de cijfers over racisme en discriminatie tegenover etnisch-culturele minderheden. Ik verwacht positieve daden van de lokale beleidsmakers. De cijfers over participatie in het onderwijs, de arbeidsmarkt, discriminatie op huisvestingsmarkt zijn bijzonder pijnlijk. Maar ik geloof wel in politiek engagement om samen en in overleg naar redelijke oplossingen te zoeken.”

Contact : miguel.estrada.belgium@gmail.com

Informatie : zie pagina van de 'Integratieraad Halle' op Facebook

Miguel Angel Estrada Romero : "De integratieraad is een adviesraad van de stad. In deze raad zetelen mensen die in Halle wonen en van allochtone afkomst zijn. Zowel mensen die vertegenwoordiger zijn van multiculturele zelforganisaties als onafhankelijke leden zijn welkom rond de tafel. Ook zijn er enkele vertegenwoordigers van sociale organisaties aanwezig, zoals schoolopbouwwerk en buurtwerk Halle, Café Combinne en vzw Aif. Zij worden beschouwd als professionele deskundigen aangezien zij dagelijks met deze doelgroep werken. De integratieraad is een adviserend orgaan met als taak de stad advies te geven bij beslissingen van het college en de gemeenteraad, en de gevolgen hiervan voor de inwoners van allochtone afkomst.


Miguel Angel Estrada Romero : "Onze integratieraad houdt de stad op de hoogte van de moeilijkheden die personen met een migratie-achtergrond in Halle hebben en worden er mogelijke oplossingen voorgesteld. Naast haar adviserende werk, organiseert de integratieraad activiteiten waarin het multiculturele karakter van de stad getoond wordt. Zo wordt er jaarlijks meegewerkt aan de November Wereldmaand. De integratieraad kan ook het initiatief nemen om infoavonden te organiseren voor personen van allochtone herkomst, met als bedoeling hen te informeren over bepaalde thema’s waarover veel vragen rijzen."

De volgende prioriteitenlijst werd opgesteld met betrekking tot integratie :

Scholen ondersteunen:

 • Bijlessen in en buiten de school voor anderstalige zoals OKAN, maar dan niet voor nieuwkomers. Het is niet duidelijk wat de scholen en stad doen voor Belgische Franstalige kinderen.
 • Alle kinderen de kans geven tot inschrijving, niet viseren op de taal maar op de kwaliteiten en de vraag naar meertaligheid positief zien.
 • Kinderen van het 1e ,2e en 3e leerjaar in en buiten de school begeleiden.
 • Budget vrijmaken om financiële discriminatie tegen te gaan.
 • Schoolbussen organiseren (mobiliteitsprobleem verkleinen + openbaar vervoer vs eigen auto scheppen een kloof tussen de kansen)
 • Talenten van de kinderen in de verf zetten vb door sport of kunst -> succeservaringen creëren binnen Brede School
 • Vrijwilligers inzetten in de scholen ter ondersteuning
 • Antipestbeleid (acties zodat kinderen weten waar ze naartoe kunnen met vragen)
 • Kwetsbare ouders moeten externen inschakelen omdat ze soms uitgesloten worden omwille van hun levensstandaard (vb financiën, gebruik pc)

Volwassenenonderwijs:

 • Café combinne voor vrouwen, zodat ze hun angst om te praten overwinnen
 • Nieuwkomers begeleiden naar de activiteiten of de les
 • Onderwijs voorzien tijdens de schooluren van de kinderen (bvb van 12u tot 15u ipv 13u tot 16u)
 • Kinderopvang tijdens de uren van de lessen
 • Onderwijs toegankelijk maken voor mensen zonder onderwijservaring
 • Lange wachtlijsten wegwerken

Unia:

 • Halle heeft nood aan een meldpunt discriminatie
 • Doorverwijssysteem op het stadhuis ism Unia

Positieve beeldvorming

 • Publieke ruimte terugwinnen
 • Samenwerkingen tussen anderen verenigingen en vanuit andere domeinen (cultuur, handel, sport)
 • Blijven inzetten op buurtwerking bvb door nieuw publiek naar de eetavonden te trekken
 • Sterke personen in de picture zetten om anderen te inspireren
 • Halle als stad van alle culturen, maar geen stereotypering versterken door “mensen te tonen als trofee ven hun cultuur” -> tegengaan door de gelaagdheid van iemands persoonlijkheid te tonen (moeder, boeddhist, leerkracht, danstalent)

Onthaalbeleid:

 • Hallenaren die een soort peterschap opnemen en nieuwkomers coachen zodat ze vlot de weg vinden
 • Onthaal op een vlotte en positieve manier: mensen minder van het kastje naar de muur sturen
 • Drempelverlagend werken voor activiteiten zoals Café Combinne, sport,… (bvb vrouwen gaan niet graag zwemmen omwille van onzekerheid over hun lichaam)

Tewerkstelling:

 • Positieve discriminatie bij aanwervingen in de Stad Halle
 • Stagemogelijkheden in de stad verruimen als goed voorbeeld voor andere werkgevers om taal en skills te oefenen
 • Poel van werkgevers aanleggen die openstaan voor stagemogelijkheden