Halle Boven Hard

Linda Smismans (Halle boven Hard) : "Halle boven Hard is de plaatselijke groep van 'Hart boven Hard'. Hart boven Hard neemt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als ijkpunt en houvast in de politieke arena. Onze tien hartenwensen zijn onze streefprincipes voor een andere samenleving. In onze visie op diversiteit vertrekken we vanuit datgene wat ons bindt en onze gemeenschappelijke toekomst. Niemand mag uit de boot vallen. Een onrecht aan één iemand is een onrecht aan ons allen. De samenleving als werkwoord."

Willy Dessers (Halle boven Hard) : "De lidstaten van de Verenigde Naties hebben zich er in 1948 toe verbonden de dertig artikels van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te bevorderen. De meeste van deze rechten maken vandaag, zij het in verschillende mate, deel uit van de Grondwet in de verschillende staten, ook in ons land. De UVRM is een positief verhaal van hoop en kansen, opgesteld door vertegenwoordigers uit de verschillende gebieden, levensbeschouwingen en culturen in de wereld. De UVRM bevat individuele, collectieve en volkerenrechten. Zij vormen één geheel van sociaaleconomische rechten, politieke rechten en het recht op soevereiniteit. De ondeelbaarheid verwijst in de eerst plaats naar het gelijke belang van burger- en politieke rechten, economische, sociale en culturele rechten. En belangrijk : onze grondrechten zijn geen keuzemenu. Mensenrechten zijn universeel."

Wouter Hillaert (Hart boven Hard) : "Hart boven Hard (HbH) opereert los van partijpolitiek. Als burgerbeweging richt Hart Boven Hard zich niet tegen specifieke politieke partijen, wel tegen een beleid dat ongelijkmatig bespaart, dat neigt naar een samenleving van ‘elk voor zich’, dat sociale basisvoorzieningen wil afbouwen, … HbH verzet zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving. We verdedigen solidariteit, waarde boven winst en zuurstof voor mensen. Over maatschappelijke domeinen heen werken we van onderuit en geloven dat er wél een alternatief is. In HbH zijn burgers vanuit een brede ideologische waaier actief. Er zijn binnen HART BOVEN HARD een paar burgers met een partijkaart betrokken, maar die verschillen nogal van politieke kleur. Er zijn geen structurele banden met deze of gene partij."

Grondvest definitief 25 (15).pdf

Contact Halle boven Hard : wim.vereeken@acv-csc.be

Contact Hart boven Hard : info@hartbovenhard.be

Informatie :

zie op Facebook

en HartbovenHard vind je terug op de website van Hart boven Hard

en de pagina op Facebook.