Transversaal werken

  • Mondiaal beleid is ook een transversaal thema, dat wil zeggen dat elk beleidsdomein de automatische reflex heeft om rekening te houden met de mondiale visie.
  • Door met een mondiale bril naar de verschillende beleidsdomeinen te kijken zal de beleidscoherentie alleen maar toenemen en krijgt het lokaal mondiaal beleid meer impact.
  • We kunnen het lokaal mondiaal beleid vanuit verschillende beleidsdomeinen benaderen; zo kan er vanuit de meeste beleidsdomeinen - jeugd, economie, integratie, welzijn, ... - worden gewerkt aan sensibilisering omtrent mondiale thema’s.
  • De bevoegdheid 'mondiaal beleid' mag geen eiland zijn van waarop - los van de andere bevoegdheden - een mondiaal beleid wordt uitgetekend.
  • Om deze mondiale reflex transversaal in de Stad te verankeren kan er op twee manieren worden gewerkt. Enerzijds kan het schepencollege en managementteam een engagement uitspreken en transversale thema’s vastleggen en alle acties van de Stad hieraan ‘ophangen’, zo wordt de mondiale visie bij alle beleidsdomeinen meegenomen. Anderzijds kan de mondiale schepen vanuit de eigen positie inspanningen leveren om het mondiale perspectief bekend te maken en te integreren bij collega’s.
  • De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ('sdg's') vormen een handig kader voor zowel bestuurders, gemeenteraadsleden, managementteam en ambtenaren om raakvlakken te zien tussen verschillende beleidsthema’s.
  • ...


"Transversaal werken is trouwens niet nieuw. Al vele jaren wordt er geprobeerd beleidsoverschrijdend en sectoroverschrijdend te werk te gaan. Toch kunnen we deze inspanningen nog intensifiëren en erover waken dat dit in de toekomst gewaarborgd blijft voor het mondiaal beleid."