ONGELIJKHEID

 • Lokaal sociaal beleid is een speerpunt van het lokaal beleid.
 • Om Halle een rechtvaardige stad voor iedereen te laten zijn is het bestrijden van ongelijkheid noodzakelijk.
 • Als lokaal bestuur kun je de sociale ongelijkheid helpen verminderen vanuit verschillende beleidsdomeinen.
 • De sociale grondrechten zijn de richtsnoeren van sociaal beleid: recht op arbeid en sociale zekerheid, recht op bescherming van de gezondheid en op sociale, medische en juridische bijstand, recht op degelijke huisvesting en op een gezond leefmilieu, recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing en op onderwijs.
 • Wordt sociaal beleid de harde kern van het lokale beleid? De verzorgingsstaat wordt vervangen wordt door de verzorgingsstad.
 • Maak van een sterk sociaal beleid op basis van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid een topprioriteit
 • De voorstellen vervat in 'Recepten voor een gezond en duurzaam armoedebeleid in Halle - Maatschappelijk kwetsbare groepen uit Halle formuleren hun prioriteiten in het kader van armoedebestrijding' (2018 / 16 pagina's) vertalen in concrete engagementen vanwege de lokale politiek. Deze voorstellen hebben betrekking op de volgende terreinen: 1. onderwijs als hefboom tegen sociale uitsluiting, 2. werken aan een zinvolle lokale arbeidsmarkt, 3. investeren in kinderen is investeren in de toekomst, 4. een vlotte maatschappelijke dienstverlening in functie van een gezonde stad, 5. een leefbare stad met een gelukkige bevolking, 6. betaalbaar wonen en kwalitatief wonen als basisrecht.
 • De 'inkanteling' van OCMW’s in de gemeente is een mooi momentum voor de uitbouw van een sterker lokaal sociaal beleid met het oog op het bestrijden van sociale ongelijkheid.
 • Dat de vele uitdagingen van vandaag vragen om een goed en moedig sociaal beleid is de inhoudelijke boodschap van een VVSG-statement in het ‘Manifest voor moedige mensen’. Een manifest met duidelijke keuzes die het debat stofferen. Voor 'moedige mensen', omdat pleiten voor een sterk lokaal sociaal beleid ook soms tegen de stroom oproeien is.
 • Wij willen dat de stad een krachtig woonbeleid voert rond betaalbaar wonen en inzet op sociale huisvesting. Dit moet ervoor zorgen dat iedereen in Halle fatsoenlijk kan wonen.
 • Ondersteunen van projecten sociale economie is een concreet actiepunt.
 • Verdere samenwerking met vrijwilligersinitiatieven zoals Welzijnsschakel Buurthuis Ommekaar dat, samen met vele partnerorganisaties en onder meer via een tweedehandsproject en sociale kruidenier, werkt aan lokale armoedebestrijding.
 • De Stad kan lokale projecten inzake armoedebestrijding met een experimenteel, aanvullend of vernieuwend karakter ondersteunen.
 • ....

"De vele uitdagingen van vandaag vragen om een sociaal beleid dat mensen versterkt door ze te steunen vanuit hun mogelijkheden. Een sociaal beleid dat verbindt door partners bijeen te brengen en samen te werken. Een beleid dat voortstuwt door de lokale dynamiek te stimuleren en dat gedragen is door moedige beleidsmakers die, samen met burgers, ervoor zorgen dat iedereen mee is. Want een samenleving met minder ongelijkheid, die alle burgers omarmt, komt iedereen ten goede."