Lokaal mensenrechtenbeleid

  • Het mensenrechtenbeleid lokaal vorm geven kan op verschillende manieren. De Stad kan bijvoorbeeld verwijzen naar de verzamelde mensenrechten als een gedeeld ideaal en lingua franca.
  • Mensenrechten gelden overal en voor iedereen.
  • De universele verklaring van de rechten van de mens hanteren als ijkpunt en leidraad voor lokaal beleid.
  • Mensenrechten tastbaar maken op lokaal niveau kan ook door te leren van goede voorbeelden van lokaal mensenrechtenbeleid in Europa : zie bijvoorbeeld dit recent rapport (2018) van de Raad van Europa over wat de gemeente kan doen voor de mensenrechten. Rapport met meer dan 65 voorbeelden uit 25 landen en er zijn veel succesvolle voorbeelden die aantonen dat het integreren van mensenrechten in lokaal beleid niet hoeft te leiden tot meer uitgaven of ingewikkelde procedures.
  • Inspiratie voor mensenrechten op lokaal niveau kan ook geput worden uit Zweeds rapport waarin concreet staat uitgelegd wat mensenrechten betekenen in lokale context. Het rapport is ontwikkeld voor lokale overheden en internationaal toepasbaar. U kunt het Engelstalige rapport (2017) uit Zweden hier downloaden.
  • Voorbeeldgedrag Stad, bijvoorbeeld een personeelsbestand dat de diversiteit in de samenleving weerspiegelt
  • Actief optreden van de lokale overheid met betrekking tot de mensenrechten is ook medebepalend van het beeld dat de burgers hebben van de wereld.
  • ...

"Bij mensenrechten denken we al snel aan marteling en verdwijningen in dictaturen ver weg. Maar mensenrechten gelden overal en voor iedereen. En dus ook hier in Halle. Ook hier moeten mensenrechten worden nageleefd en gerealiseerd. Lokale sociale problemen bijvoorbeeld zoals armoede, werkloosheid of discriminatie raken aan mensenrechten zoals het recht op een bestaansminimum, het recht op arbeid of discriminatieverbod. Met de decentralisatie van essentiële voorzieningen naar lokale overheden worden mensenrechten steeds relevanter voor gemeenten. De verdragsbepalingen bieden dus een leidraad voor het formuleren van uitgangspunten voor lokaal sociaal beleid."