Resultater

Klassifisering

Klassifisering av dokumentasjonstyper

Vegprosjekter er komplekse, og det er behov for å organisere dokumentasjonen i håndterbare kategorier. Å finne dekkende navn og definisjoner til dokumentasjonstypene kalles her klassifisering. I starten av VU-053 prosjektet ble ulike metoder for klassifisering evaluert, og konklusjonen ble at UML-modellering i henhold til modelldreven arkitektur var best egnet.

Diagrammet under viser dokumentasjonstypene som er definert i prosjektet, åpne diagrammet i full størrelse ved å klikke overskriften for at lenkene til kapitler i R000 skal virke .

Klassifisering av komponenter

Hver dokumentasjonstype vil inneholde et sett med komponenter:

 • Delmodell:

  • En definert del av en modell.

  • For eksempel en vegstrekning avgrenset med profilnummer i fagmodell Veg

 • Objektsamling:

  • Et definert sett av objekttyper som til sammen utgjør en komponent.

  • For eksempel “Vegkropp” definert i håndbok N200 Vegbygging.

 • Objekttype:

  • En definert objekttype med navn og egenskapsdata.

  • For eksempel “Slitelag” som inngår i objektsamlingen “Vegkropp”.

 • Alle komponenttyper kan ha egenskapsdata som beskriver dem

 • Geometri regnes som egenskapsdata


De fleste komponenter er definert i Statens vegvesens håndbøker med krav til:

 • objektnavn

 • materialer

 • utforming

 • utførelse

 • mm

Tidligere ble objektkodelisten brukt for å holde oversikt over hvilke objekttyper som tilhørte hver dokumentasjonstype.

Nå beskrives dokumentasjons- og objekttyper i UML-modeller.

Ny håndbok

Håndbok V770 Modellgrunnlag og R700 Tegningsgrunnlag erstattes av en ny håndbok med status "retningslinje".

Siste versjon av håndbok R000 Modellgrunnlag

R000 Modellgrunnlag datert 12.10.2022

Status:

 • Utkastet er revidert etter høring, blant annet er følgende er utført:

  • Flyttet veiledingsstoff til veileder

  • Tatt ut stoff som er dekket av andre håndbøker

  • Tydeliggjort hva som er krav

  • Gjort endringer som følge av høringsinnspill

  • Lagt til analysen "Luftfartshinder"

  • Forsøkt å redigere innholdet for bedre lesbarhet

 • Det gjenstår arbeid med håndboken

  • Ytterligere redigering og rendyrking som krav-dokument

  • Oppdatering i henhold til UML-modelleringsprosjektet

  • Oppdaterte illustrasjoner/bilder

  • Ferdigstille veileder

 • Det er vedtatt at håndboken skal publiseres i system for digitale håndbøker slik håndbøker med status "Normal" er i dag.

  • Forenkler bruk av lenker

  • Forenkler redigering og lesbarhet

 • Det gjenstår å oppdatere maler for konkurransegrunnlag

 • Kommenter gjerne direkte i dokumentet, innspill mottas med takk

Høringsutkast og høringsuttalelser

Håndboktekstene har vært tilgjengelige for kommentar på disse sidene i hele prosjektets levetid, og det er gjennomført flere evalueringer.
Det ble gjennomført høring med svarfrist 01.04.2022, høringsutkast og høringskommentarer med svar er lagt ut under.

Takk for gode endringsforslag og nyttige kommentarer.

Maskinlesbare krav med UML-modellering

Bakgrunn

I vegprosjekter prosjekteres 3D-modeller som kan gjenbrukes til ulike formål i prosjektenes livsløp. Modellene bygges opp av objekttyper som skal ha navn og egenskaper i henhold til håndbøkene. I VU-053 prosjektet benyttes UML-modellering til å strukturere krav og definisjoner i håndbøker slik at de blir maskinlesbare. UML-modelleringen tar utgangspunkt i følgende standarder:


Grunnlag for UML-modelleringen

Det er utarbeidet retningslinjer og skisser som danner grunnlag for UML-modelleringen av ulike dokumentasjonstyper.

BA-nettverket har tildligere UML-modellert objekttyper for fagmodell veg i prosjektet "SOSI vegkropp", den gjenbrukes av VU-053 prosjektet.

I SOSI del 2 finnes UML-modeller for ulike fagområder, disse gjenbrukes i VU-053 prosjektet


Fremdrift

Arbeidet med UML-modellering startet som pilot høsten 2021 og fortsetter høsten 2022.


UML-modeller og øvrig dokumentasjon

Informasjonen oppdateres fortløpende når prosjektet publiserer nye/oppdaterte modeller


Testing

UML-modelleringen har snart pågått i 7 måneder, og vi ønsker å teste praktisk bruk av modellene i programvare.

I den forbindelse inviterer VU-053 prosjektet til informasjonsmøte 23. november 2022 kl 13. Du kan melde din interesse for å delta i møte/testing med dette skjemaet.

VU-053 prosjektet kommer til å informere om oppbygging og innhold i UML-modellene, samt om metodeverket som ligger til grunn for å importere innhold til programvare.

I tillegg ønsker vi innspill fra programvareselskap om hvordan testingen kan foregå.


Eksempler på hva VU-053 prosjektet kan tilby:

 • UML-modeller i SOSI modellregister

 • UML-modeller på html-format for innsyn

 • XSD-skjema

Eksempler på hva vi ser for oss kan bli resultat av import:

 • Objektbibliotek

 • Konverteringsregler fra programvarens egne objektdefinisjoner til Statens vegvesen sine

 • GML-eksport


Dokumentasjon på åpne formater

Statens vegvesen bestiller dokumentasjon på programvarens originalformat og på åpent format. Ingen åpne formater dekker samtlige oppgaver i vegprosjekter i dag, men vi undersøker om GML kan benyttes til å håndtere dataflyten forbundet med:

 • Planlegging (plankart/-bestemmelser)

 • Prosjektering (kompleks geometribeskrivelse, mye egenskapsdata)

 • Bygging (stikning, maskinstyring, prefabrikering)

 • Forvaltning (NVDB, FKB, INSPIRE)

 • Drift og vedlikehold


Selv om GML-formatet kan holde på nødvendig informasjon, er det begrenset støtte i programvare for eksport av prosjekterte data til GML-format. Strategien til Statens vegvesen er å bruke de formatene som til en hver tid er best egnet, og det blir trolig individuelle krav til åpne format for dokumentasjonstypene en god stund til.


Så langt er det laget GML-eksport for grunnlagsmodell Terreng :


Focus Software har tidligere importert UML-skjema fra SOSI-vegkropp-prosjektet og eksportert ut GML-data, se videoer under: