Sens dojrzewania i młodości.

W poszukiwaniu (nie)możliwych strategii kształcenia i wychowania w warunkach ponowoczesności

The Meaning of Adolescence and Youth.

Implications of (Im)possible Strategies of Education and Upbringing of Young People in the Conditions of Postmodernity

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 5th International Academic Conference - 25.04.2018

Młodość jako styl życia, czyli kiedy się zaczyna dorosłość?

ENGLISH

Więcej o konferencji tutaj

1. Sens życia młodzieży zagubionej, sensowne strategie resocjalizacji

2. Poczucie sensu życia młodzieży z niepełnosprawnością

3. Formy komunikowania sensów: doradztwo zawodowe, tutoring, coaching

4. Dydaktyka polonistyczna jako ukazywanie sensu dojrzewania i młodości w kontekście wzorów literackich, lekcja języka ojczystego jako uwrażliwianie na poczucie sensu życia.

5. Sens prawdy, dobra i piękna w ponowoczesności i możliwe formy ich realizacji w środowiskach wychowawczych

6. Sens kreacji tożsamości sieciowej w świecie wirtualnym w kontekstach ontoelektroniki

7. Milenialsi: pokolenie Y a pokolenie Z, technologia jako styl życia

8. Środowisko społeczne: wzory osobowe i autorytety

9. Podmiotowość w życiu publicznym: młodzież a zmiana społeczna

10. (Sub)kultura: życie jako gra

11. Wykluczenie: zachowania ryzykowne i autodestrukcyjne. Kategoria NEET.

12. Nowe refleksje: pedagogika i socjologia młodzieży, juwentologia

Słowem roku 2017 Słownik Oksfordzki nazwał słowo youthquake - "gwałtowna kulturowa, polityczna lub społeczna zmiana wynikająca z działań lub wpływu młodych ludzi"

Dolącz do naszej konferencji na Facebooku!


Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie \ Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland

Współorganizatorzy:

Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie \ Faculty of Social Sciences, Warsaw University of Life Sciences, Poland

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

serdecznie zapraszają na

V Międzynarodową konferencję naukową \ 5th International Academic Conference

Sens dojrzewania i młodości.

W poszukiwaniu (nie)możliwych strategii kształcenia i wychowania w warunkach ponowoczesności

The Meaning of Adolescence and Youth.

Implications of (Im)possible Strategies of Education and Upbringing of Young People in the Conditions of Postmodernity

Patronaty / Patrons

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku

Małgorzata Żuber-Zielicz

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny

Rady m. st. Warszawy

Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński

Miejsce obrad - Venue

Na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - At the Warsaw University of Life Sciences Campus

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Sale zostaną podane w programie konferencji - Information on exact rooms will be in the conference program

Zapraszamy do rejestracji na naszą konferencję! You are very welcome to apply to our conference!

MOŻNA POBRAĆ FORMULARZ TUTAJ - DOWNLOAD APPLICATION FORM - lub poniżej (or below)

Termin przesłania formularza / Registration Deadline: 5.04.2018 r.

Formularz rejestracyjny Młodzież 2018.docx


KONTAKT / CONTACT

E-mail: konferencje.pedagogika@wsge.edu.pl

Prosimy zacząć wiersz tematu od "Młodzież" (bez cudzysłowów).

Please, put "Modzież" into mail subject (no quotation marks)

Adres do korespondencji - Postal address:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Konferencja 25.04.2018

ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów

tel: +48 22 789 19 03

www.wsge.edu.pl

https://web.facebook.com/events/408251432965733


Instrukcje dla autorów

  • Standardy naszego wydawnictwa dostępne są tutaj. Prosimy o zapoznanie się ze standardami cytowań. Brak zgodności stwarza trudności w procesie publikacji i może skutkować niemożnością publikacji \ There are specific guidelines in the WSGE publishing House. If you do not comply with them, it will be impossible to publish your paper.
  • Długość tekstu powinna mieścić się od 20.000 do 50.000 znaków \ Text length: 20.000 to 50.000 characters
  • Prace powinny być wysłane na adres \ Please send your paper to: konferencje.pedagogika@wsge.edu.pl.
  • W temacie proszę zawrzeć \ Mail subject "Młodzież-paper: NAZWISKO".
  • Nazwa pliku \ File name: Imię_NAZWISKO.
  • To gwarantuje, że praca nie będzie odrzucona przez filtr antyspamowy \ All this will ensure your mail will not be spam-filtered
  • Ostateczne wersje artykułów należy składać do dnia 5 maja 2018 \ Deadline for the final paper submission is 5 May 2018

Opłaty Konferencyjne - Conference Fee

*Publikacja: po Konferencji w Journal of Modern Science - 9 pkt. (Pakiet 3,4) lub w monografii pokonferencyjnej. O kwalifikacji artykułu zadecyduje ocena zespołu recenzentów Wydawnictwa WSGE.

Każdy autor otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz.

Opłatę konferencyjną prosimy wnieść do 31 marca 2018 (prosimy o poinformowanie nas, jeśli uważacie Państwo, że płatność może być opóźniona).

Publication: after the conference your paper can be published in the Journal of Modern Science or in the collective book. WSGE Publishing House reviewers will decide whether the paper is accepted to be published in the Journal.

Conference fee should be paid before 5 April 2018 (if the transfer is late, please inform the organizers).

Dane do przelewu - Bank transfer details

Opłata w polskich złotych (PLN) - Polish Zloty Transfer

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

ul. Sienkiewicza 4

05-410 Józefów, Polska

Nazwa banku: PKO BP

SWIFT: BPKO PL PW

Numer konta: PL 52 1020 1127 0000 1302 0096 0385

Tytuł wpłaty / Subject: Conference_25.04.2018_IMIĘ_NAZWISKO

Opłata obejmuje:

  • materiały konferencyjne
  • obiad i poczęstunek w przerwie na kawę
  • publikację artykułu w „Journal of Modern Science” 9 p. (Pakiet 3,4) lub w recenzowanej monografii pokonferencyjnej

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.


Conference fee includes:

- conference materials

- coffee break and lunch

- paper publication in the Journal of Modern Sciences or peer-reviewed collective book upon the positive reviews

Conference fee does not include travel or accommodation expenses

PODSUMOWANIE - SUMMARY

Konferencja \ Conference date 25.04.2018

Miejsce \ Venue Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska \ Warsaw University of Life Sciences, Poland

Języki \ Languages POLSKI*, UKRAIŃSKI*, ROSYJSKI*, ANGIELSKI* \ POLISH*, ENGLISH*, UKRAINIAN*, RUSSIAN*

* zalecamy aby prezentacje multimedialne zostały przygotowane w języku angielskim \ We recommend you to prepare your ppt presentation in English

Terminy \ Important dates

Rejestracja \ Application deadline do 5.04.2018

Opłata konferencyjna \ Conference fee payment do 5.04.2018

Wersja do publikacji \ Final paper submission date do 5.05.2018