บทคัดย่อ

การพัฒนาครูโดยใช้ระบบการเป็น
พี่เลี้ยง โรงเรียนเมืองกระบี่

55
55

การพัฒนาครูโดยใช้ระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง.pdf

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Eco-school) โรงเรียนเมืองกระบี่

รายงานการประเมินโครงการ.pdf

กิจกรรม " eco-school " และ " ฐานการเรียนรู้ " โรงเรียนเมืองกระบี่

โรงเรียนเมืองกระบี่ Muangkrabi School
ถนนศรีตรัง ตำบล ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000 โทรศัพท์ : 075 663 6466