ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

กิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
ม.แม่โจ้ ประกาศนโนบาย NO GIFT POLICY ซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่อต้านทุจริต
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2563

การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้