ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ปี พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2563

กิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. 2560

"การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ประโยชน์ส่วนรวม" พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ 2565 เพื่อวางแผนยกระดับค่าคะแนน

โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

"WEE Talk#2 (2021)"

การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้