แถลงนโยบาย No gift 2566.mp4

แถลงนโยบาย No gift 2566

กิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม No gift Policy"
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ปี พ.ศ. 2566

ปี พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2563

การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้