Цели на сдружението

1. Защита на правата и законните интереси на пациентите с митохондриални заболявания;

2. Подобряване и гарантиране на достъпа до диагностика (включително, но не само генетични изследвания), създаване на регистри на пациентите, улесняване на достъпа до клинични проучвания, получаване на подкрепа от държавата за рехабилитация и друга помощ от страна на специалисти логопеди, психолози и др., внедряване на лекарствени средства (включително лекарства-сираци) и методи за лечение на пациентите с оглед навременно и адекватно лечение на хората с митохондриални заболявания и подобряване качеството им на живот;

3. Развитие на политики на национално и местно ниво, засягащи хората с митохондриални заболявания;

4. Организиране на различни медицински и образователни инициативи, целящи да повишат информираността на обществото относно митохондриалните заболявания;

5. Подпомагане на професионалното развитие и квалификация на медиците в областта на митохондриалните заболявания;

6. Сътрудничество с други пациентски организации, институциите, медиите и обществото в България и чужбина.