Програма | Program

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov

Програма

Последна промяна: 9 януари 2019 г.


19 април 2019 г. (петък)

08:30 - Отпътуване от Свищов за с. Орешак


20 април 2018 г. (събота)

09:00 – 09:30 - Закуска

09:30 – 10:00 - Откриване на конференцията

10:00 – 11:00 - Работна сесия I (работа по секции)

11:00 – 11:15 - Кафе пауза

11:15 – 12:30 - Работна сесия ІІ (работа по секции)

12:30 – 13:00 - Закриване на конференцията


13:00 – 13:30 - Обяд

13:30 – 18:30 – Свободно време

19:30 – Тържествена вечеря


21 април 2019 г. (неделя)

09:30 – 10:00 - Закуска

10:30 - Отпътуване


Program

Last modified: January 9, 2019


April 19, 2019 (Friday)

08:30 - Departure from Svishtov to the village of Oreshak


April 20, 2018 (Saturday)

09:00 - 09:30 - Breakfast

09:30 - 10:00 - Opening of the conference

10:00 - 11:00 - Working session 1

11:00 - 11:15 - Coffee Break

11:15 - 12:30 - Working session 2

12:30 - 13:00 - Closing of the conference


13:00 - 13:30 - Lunch

13:30 - 18:30 - Leisure time

19:30 - Dinner


April 21, 2019 (Sunday)

09:30 - 10:00 - Breakfast

10:30 - Departure


Място на провеждане

База за обучение и отдих "Проф. д-р ик. н. Минко Русенов"

с. Орешак, община Троян, област Ловеч

Управител: Иван Недялков

0884 684 568

Location

Training and Recreation Base "Prof. Dr. Minko Rusenov"

Oreshak, Troyan municipality, Lovech district

Manager: Ivan Nedyalkov

Phone: + 359 884 684 568