Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov, Bulgaria


24-та НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“


Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов организира своята двадесет и четвърта поредна студентска научно-практическа конференция. Участници в конференцията могат да бъдат:

  • Настоящи студенти - бакалаври, магистри и докторанти в български висши училища в професионални направления 3.8 Икономика и 3.7 Администрация и управление;
  • Чуждестранни студенти - бакалаври, магистри и докторанти от висши училища, с които Стопанска академия има действащи двустранни рамкови договори за сътрудничество, обучаващи се в икономически специалности.

Тематични направления за доклади:

 1. Международни икономически кризи.
 2. Международни инвестиции.
 3. Международни финанси.
 4. Международен туризъм.
 5. Международен маркетинг.
 6. Международна интеграция и търговия.
 7. Международно управление на хората.
 8. Кръгова икономика.


Важни срокове

 • Срок за регистрация за участие: 30 април 2020 г.*
 • Одобряване на заявките за участие: до 1 май 2020 г.*
 • Срок за изпращане на докладите: 10 май 2020 г. *
 • Получаване на рецензии на докладите: 17 май 2020 г. *
 • Срок за отразяване на бележките по докладите: 24 май 2020 г.
 • Публикуване на електронен сборник с доклади - юни 2020 г.

*(отразена промяна от 16 април!)

! Организаторите си запазват правото на промени в посочените срокове. В случай, че Организаторите решат да се съкратят/удължат сроковете, това ще бъде оповестено публично на страницата на конференцията.


Начин на провеждане и такси за участие

 • Предвиденият за провеждане период на конференцията е 24-26 април 2020 г. Във връзка с въведеното от Народното събрание извънредно положение поради разпространението на заразата от Коронавирус COVID-19 и Заповед на Ректора на СА №191/13.03.2020 за отлагане на планираните масови мероприятия, Организаторите имат готовност за провеждане на събитието в неприсъствена форма по електронен път,
 • Студентите, отговарящи на посочените изисквания, и участващи в неприсъствена електронна форма, не дължат такса за участие.


Изисквания към докладите

 • Студентите трябва да заявят в указания срок своето желание за участие като попълнят своите данни в секция Заявка.
 • Студентите трябва да изпратят в срок един доклад (самостоятелен или в съавторство) в общ обем до 6 страници, включително въведение, основен текст, таблици, графики и фигури.
 • Изисквания към оформлението на докладите - в приложения файл: Шаблон за доклад
 • Докладите се изпращат на адрес: mio.conf@uni-svishtov.bg


Получените и отговарящи на формалните изисквания доклади преминават през процедура по предварително анонимно научно рецензиране. Одобрените с положителна рецензия доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISBN номер.


Организатори:

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов
 • Катедра "Международни икономически отношения" при Икономически университет – Варна
 • Катедра "Икономика" при Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе


Програмен комитет:

 • Доц. д-р Галина Захариева – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 • Доц. д-р Георги Маринов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Икономически университет – Варна
 • Проф. д-р ик. н. Дянко Минчев – ръководител катедра „Икономика“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе

24TH ANNUAL STUDENT CONFERENCE

Global and Regional Dimensions of International Economic Relations


Department of International Economic Relations at Dimitar Tsenov Academy of Economics - Svishtov organizes its twenty-fourth student scientific and practical conference. Participants in the conference can be:

 • Current students - bachelors, masters and doctoral students in Bulgarian higher education in professional fields 3.8 Economics and 3.7 Administration and Management;
 • Foreign students - bachelors, masters and doctoral students in economics from universities, with whom the Academy of Economics has operating bilateral framework contracts for cooperation.


Conference topics:

  1. International economic crises.
  2. International investment.
  3. International finance.
  4. International tourism.
  5. International marketing.
  6. International integration and trade.
  7. International people management.
  8. Circle economy.


Important deadlines

  • Registration deadline: April 30, 2020.*
  • Deadline for approval of applications: May 1, 2020*
  • Deadline for submission of reports: May 10, 2020.*
  • Receive peer review of reports: May 17, 2020.*
  • Reporting deadline for reporting: May 24, 2020.
  • Publication of an electronic collection of reports - June 2020.

* (Changes since April 16, 2020)

! Organizers reserve the right to make changes within the stated time limits. In the event that the Organizers decide to shorten / extend the deadlines, this will be announced publicly on the conference page.


Methods of participation and fees

  • The scheduled conference period is April 24-26, 2020. In connection with the state of emergency introduced by the Bulgarian National Assembly due to the spread of the COVID-19 Coronavirus infection and Order of the Rector of D. A. Tsenov Academy of Economics №191 / 13.03.2020 to postpone the planned mass events , the Organizers are ready to host the event in an unattended e-format.
  • Students who meet the above requirements and participate in a non-attended electronic form do not pay a participation fee.


Report requirements

  • Students must declare their willingness to participate by filling in their details in the Application section within the specified deadline.
  • Students must submit one report (single or co-authored) up to 6 pages, including an introduction, main text, tables, graphs and figures.
  • Report layout requirements - in the attached file: Report template
  • Reports should be sent to: mio.conf@uni-svishtov.bg


The reports received and complying with the formal requirements are subject to a preliminary anonymous scientific review procedure. Positively-approved reports will be published in conference proceedings with ISBN.


Organizers:

  • Department of International Economic Relations at Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov
  • Department of International Economic Relations at University of Economics - Varna
  • Department of Economics at Angel Kanchev University of Ruse


Program Committee:

  • Assoc. Prof. Galina Zaharieva, Ph. D. - Head of Department of International Economic Relations at Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov
  • Assoc. Prof. Georgi Marinov, Ph. D. - Department of International Economic Relations at University of Economics - Varna
  • Prof. Dyanko Minchev, Ph. D. - Department of Economics at Angel Kanchev University of Ruse