Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov, Bulgaria


25-та НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

14 май 2021 г.

Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов организира своята двадесет и пета поредна студентска научно-практическа конференция. Участници в конференцията могат да бъдат:

  • Настоящи студенти - бакалаври, магистри и докторанти в български висши училища в професионални направления 3.8 Икономика и 3.7 Администрация и управление;

  • Чуждестранни студенти - бакалаври, магистри и докторанти от висши училища, с които Стопанска академия има действащи двустранни рамкови договори за сътрудничество, обучаващи се в икономически специалности.

Тематични направления за доклади:

 1. Международни икономически кризи.

 2. Международни инвестиции.

 3. Международни финанси.

 4. Международен туризъм.

 5. Международен маркетинг.

 6. Международна интеграция и търговия.

 7. Международно управление на хората.

 8. Кръгова икономика.

 9. Влиянието на пандемията Ковид-19 върху международните икономически отношения.


Важни срокове*

 • Срок за регистрация за участие: 28 март 2021 г.

 • Одобряване на заявките за участие: до 31 март 2021 г.

 • Срок за изпращане на докладите: 23 април 2021 г.

 • Получаване на рецензии на докладите: до 30 април 2021 г.

 • Срок за отразяване на бележките по докладите: до 11 май 2021 г. включително.*

В случай, че авторът на разработката не депозира подобрен вариант в рамките на срока, същата не се публикува.

 • Одобрение на коригираните доклади: 13 май 2021 г. *


 • Провеждане на конференцията: 14 май 2021 г.*

Начало: 9:00 часа.

Формат: дистанционен.

Платформа: BigBlueButton.

Връзка към виртуалната аудитория: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/mh7-cy9-lir

* Отразена промяна в сроковете на 5 май 2021 година.


 • Публикуване на електронен сборник с доклади - юни 2021 г.

! Организаторите си запазват правото на промени в посочените срокове. В случай, че Организаторите решат да се съкратят/удължат сроковете, това ще бъде оповестено публично на страницата на конференцията.


Начин на провеждане и такси за участие

 • Предвиденият за провеждане период на конференцията е 14 май 2021 г. В случай на удължаване на въведеното в България извънредно положение поради разпространението на заразата от Коронавирус COVID-19, Организаторите имат готовност за провеждане на събитието в неприсъствена форма по електронен път.

 • Студентите, отговарящи на посочените изисквания, и участващи в неприсъствена електронна форма, не дължат такса за участие.


Изисквания към докладите

 • Студентите трябва да заявят в указания срок своето желание за участие като попълнят своите данни в секция Заявка.

 • Студентите трябва да изпратят в срок един доклад (самостоятелен или в съавторство) в общ обем до 6 страници, включително въведение, основен текст, таблици, графики и фигури.

 • Изисквания към оформлението на докладите - в приложения файл: Шаблон за доклад

 • Докладите се изпращат на адрес: mio.conf@uni-svishtov.bg

 • * НОВО: Шаблон за презентация


Получените и отговарящи на формалните изисквания доклади преминават през процедура по предварително анонимно научно рецензиране. Одобрените с положителна рецензия доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISBN номер.


Организатор:

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов

Партньори:

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Икономически университет – Варна

 • Катедра "Икономика" при Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе

 • Катедра "Световна икономика" при Ростовски държавен икономически университет - Ростов, Русия


Програмен комитет:

 • Доц. д-р Здравко Любенов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

 • Доц. д-р Георги Маринов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Икономически университет – Варна

 • Проф. д-р ик. н. Дянко Минчев – ръководител катедра „Икономика“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе

 • Доцент д-р ик. н. Евгения Медведкина - ръководител катедра "Световна икономика", Ростовски държавен икономически университет - Ростов, Русия

25TH ANNUAL STUDENT CONFERENCE

Global and Regional Dimensions of International Economic Relations

May 14, 2021

Department of International Economic Relations at Dimitar Tsenov Academy of Economics - Svishtov organizes its twenty-fifth student scientific and practical conference. Students must meet the following participation criteria:

 • Current students - bachelors, masters and doctoral students in Bulgarian higher education in professional fields 3.8 Economics and 3.7 Administration and Management;

 • Foreign students - bachelors, masters and doctoral students in economics from universities, with whom the Academy of Economics has operating bilateral framework contracts for cooperation.


Conference topics:

  1. International economic crises.

  2. International investment.

  3. International finance.

  4. International tourism.

  5. International marketing.

  6. International integration and trade.

  7. International people management.

  8. Circle economy.

  9. The impact of the COVID-19 pandemic on international economic relations.


Important deadlines

  • Registration deadline: March 28, 2021.

  • Deadline for approval of applications: March 31, 2021.

  • Deadline for submission of reports: April 23, 2021.

  • Peer review of reports: May 4, 2021. *

  • Deadline for revised reports: up to and including May 11, 2021. *

In case the author does not submit an improved version within the term, the report will not be published.

  • Approval of revised reports: May 13, 2021 *


  • Conference: May 14, 2021. *

Conference: May 14, 2021 (Friday).

Start: 9:00.

Format: remote.

Platform: BigBlueButton.

Link to the virtual room: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/mh7-cy9-lir

* Reflected change in the deadlines as of May 5, 2021.


  • Publication of an electronic collection of reports - June 2021.

! The Organizers reserve the right to make changes within the stated time limits. In the event that the Organizers decide to shorten / extend the deadlines, this will be announced publicly on the conference page.


Methods of participation and fees

  • The scheduled conference period is May 14, 2021. In case of prolongation of the state of emergency introduced by the Bulgarian National Assembly due to the spread of the COVID-19 Coronavirus infection, the Organizers are ready to host the event in an unattended e-format.

  • Students who meet the above requirements and participate in a non-attended electronic form do not pay a participation fee.


Report requirements

  • Students must declare their willingness to participate by filling in their details in the Application section within the specified deadline.

  • Students must submit one report (single or co-authored) up to 6 pages, including an introduction, main text, tables, graphs and figures.

  • Report layout requirements - in the attached file: Report template

  • Reports should be sent to: mio.conf@uni-svishtov.bg

  • * NEW: Presentation template

The reports received and complying with the formal requirements are subject to a preliminary anonymous scientific review procedure. Positively-approved reports will be published in conference proceedings with ISBN.


Organizer:

  • Department of International Economic Relations at Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov

Partners:

  • Department of International Economic Relations at University of Economics - Varna

  • Department of Economics at Angel Kanchev University of Ruse

  • Department of World Economy at Russian State University of Economics - Rostov, Russia


Program Committee:

  • Assoc. Prof. Zdravko Lyubenov, Ph. D. - Head of Department of International Economic Relations at Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov

  • Assoc. Prof. Georgi Marinov, Ph. D. - Department of International Economic Relations at University of Economics - Varna

  • Prof. Dyanko Minchev, Ph. D. - Department of Economics at Angel Kanchev University of Ruse

  • Assoc. Prof. Evgeniya Medvedkina, D. Sc. - Department of World Economy at Russian State University of Economics - Rostov, Russia