Изисквания | Requirements

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov

Изисквания към оформлението на докладите

 • Студентите и докторантите участват с доклад в общ обем до 6 страници, включително въведение, основен текст, таблици, графики и фигури.
 • Докладите ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISBN.

Участниците, представили своите доклади, ще получат сертификат за участие.


Requirements for Reports

 • Students and PhD students participate with a report no more than 6 pages, including introduction, main text, tables, graphs and figures.
 • All the approved and reviewed reports will be published in an electronic ISBN proceedings.

The participants who present their reports in person will receive a certificate of participation.

Шаблон за доклад
Шаблон за презентация

Шаблони | Templates

Шаблон за доклад

 • Срок за изпращане на докладите: 7 април 2019 г.
 • Получаване на рецензии на докладите: 12 април 2019 г.
 • Срок за отразяване на бележките по докладите: 28 април 2019 г.

Шаблон за презентация (ще бъде сложен допълнително)

 • Срок за изпращане на презентациите: 18 април 2019 г.

Изпращайте своите доклади и презентации на mio.conf@uni-svishtov.bg


Report template

 • Deadline for submitting reports: April 7, 2019
 • Peer review of reports: April 12, 2019
 • Deadline for receiving final reports: April 28, 2019

Presentation template (to be added later)

 • Deadline for receiving presentations by e-mail: April 18, 2019

Send your reports and presentations to mio.conf@uni-svishtov.bg