Изисквания

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения"

Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов

Изисквания към оформлението на докладите

  • Студентите и докторантите участват с доклад в общ обем до 6 страници, включително въведение, основен текст, таблици, графики и фигури.
  • Докладите ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISBN.

Участниците, представили своите доклади, ще получат сертификат за участие.


Шаблон за доклад
Шаблон за презентация

Шаблони:

Шаблон за доклад

  • Срок за изпращане на докладите: 8 април 2018 г.
  • Получаване на рецензии на докладите: 16 април 2018 г.
  • Срок за отразяване на бележките по докладите: 25 април 2018 г.


Шаблон за презентация

  • Срок за изпращане на презентациите: 25 април 2018 г.

Изпращайте своите доклади и презентации на mio.svishtov@gmail.com