Заявка | Application

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov

Срокове

 • Срок за подаване на заявка за участие: 30 април 2020 г.
 • Одобряване на заявките за участие: до 1 май 2020 г.

Заявки се преглеждат ръчно от представител на Организаторите.

Всички подали заявка ще бъдат уведомени по е-поща за решението на Организаторите за допускане или отхвърляне на заявката.

Регистрирани участници

към 30.04.2020

От Стопанска академия - Свищов

 1. Георги Ралчев (4 курс ЗСД)
 2. Кристин Кръстева (4 курс Финанси)
 3. Владислав Любенов (магистър "Финансов мениджмънт")
 4. Irina Sargsyan (Еразъм студент, магистър)
 5. Тунай Гафуров (докторант)
 6. Иван Иванов (докторант)
 7. Виолина Кирилова (4 курс МИО)
 8. Андрей Манчев (магистър)
 9. Димитър Димитров (докторант)
 10. Емял Мехмедова (докторант)
 11. Нина Славова (докторант)
 12. Румяна Витньова (докторант)
 13. Владимир Йолов (докторант)

От Икономически университет - Варна

 1. Деница Кръстева (4 курс МИО)

War Studies University, Warsaw (Erasmus + Partner)

 1. Kacper Zieliński (магистър, Information Security)Important dates

 • Deadline for submission of application: April 30, 2020
 • Deadline for approval of applications: May 1, 2020

Applications are reviewed manually by a representative of the Organizers.

All applicants will be notified via e-mail of the Organizer's decision to accept or reject the application.

Registered participants

as of 30.04.2020

From Tsenov Academy of Economics - Svishtov

 1. Georgi Ralchev (4th year BSc)
 2. Kristin Krasteva (4th year BSc)
 3. Vladislav Lyubenov (1st year MSc)
 4. Irina Sargsyan (Erasmus+ student, MSc)
 5. Tunay Gafurov (Ph.D. student)
 6. Ivan Ivanov (Ph.D. student)
 7. Violina Kirilova (4th year BSc)
 8. Andrey Manchev (MSc student)
 9. Dimitar Dimitrov (Ph.D. student)
 10. Emyal Mehmedova (Ph.D. student)
 11. Nina Slavova (Ph.D. student)
 12. Rumiana Vitnyova (Ph.D. student)
 13. Vladimir Yolov (Ph.D. student)


University of Economics - Varna

 1. Denitsa Krasteva (4th year BSc)

War Studies University, Warsaw (Erasmus + Partner)

 1. Kacper Zieliński (MSc, Information Security )