Заявка | Application

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov

Срокове

 • Подаване на заявка за участие: до 28 март 2021 г.

 • Одобряване на заявките за участие: 31 март 2021 г.

Заявки се преглеждат ръчно от представител на Организаторите.

Всички подали заявка ще бъдат уведомени по е-поща за решението на Организаторите за приемане на заявката.


Към 29.03.2021 година са регистрирани участници от следните висши учебни заведения:

 1. Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов

 2. Русенски университет "Ангел Кънчев"

 3. Икономически университет - Варна:

 4. УНСС - София

 5. Ростовски държавен икономически университет (Ростов, Руска федерация)

 6. Казански федерален университет (Казан, Руска федерация)

 7. Финансов университет при Правителството на Руската Федерация (Москва, Руска федерация)

 8. Държавен университет "Шота Руставели" (Батуми, Грузия)

 9. Висша школа по мениджмънт и информационни системи (Рига, Латвия)

 10. Университет по икономика и право (Хо Ши Мин, Виетнам)


Регистрационен формуляр

Формулярът вече не приема отговори. За връзка с организаторите mio.conf@uni-svishtov.bg

Important dates

 • Deadline for submission of application: March 28, 2021

 • Deadline for approval of applications: March 31, 2021

Applications will be reviewed manually by a representative of the Organizers.

All registered applicants will be notified via e-mail of the Organizer's decision to accept or reject the application.


As of March 29, 2021 the Organizers received applications from the following universities:

 1. Dimitar Tsenov Academy of Economics - Svishtov (Svishtov, Bulgaria)

 2. Angel Kanchev University of Ruse (Ruse, Bulgaria)

 3. University of Economics - Varna (Varna, Bulgaria)

 4. University of National and World Economy (Sofia, Bulgaria)

 5. Rostov State Economic University (Rostov, Russian Federation)

 6. Kazan Federal University (Kazan, Russian Federation)

 7. Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)

 8. Shota Rustaveli State University (Batumi, Georgia)

 9. ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia)

 10. VNUHCM-University of Economics and Law (Ho Chi Minh City, Vietnam)


Registration Form

The Registration form no longer accepts answers. Contact the Organizers at mio.conf@uni-svishtov.bg