Заявка | Application

Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov

Такса за участие

Таксата за участие в студентската научно-практическа конференция 19-21 април 2019 година е в размер на 40 лева.

Тя включва:

 • вечеря и нощувка на 19 април 2019 (петък);
 • закуска, обяд, вечеря и нощувка на 20 април 2019 (събота);
 • закуска на 21 април 2019 (неделя);
 • материали от конференцията; кафе паузи.


В таксата не се включват разходите за:

 • транспорт до и от мястото на конференцията (почивна база с. Орешак);
 • туристически такси и вход за посещения на обекти.

Тези разходи са за сметка на участниците.


Срокове

 • Срок за подаване на заявка за участие: 22 март 2019 г.
 • Одобряване на заявките за участие: 25 март 2019 г.


Регистрирани участници към 22.3.2019 г.

От Стопанска академия - Свищов

 1. Гл. ас. д-р Симеон Момчев
 2. Доц. д-р Галина Захариева
 3. Доц. д-р Здравко Любенов
 4. Доц. д-р Драгомир Илиев
 5. Гл. ас. д-р Ивайло Петров
 6. Гл. ас. д-р Йордан Нейков
 7. Ас. д-р Иван Ангелов
 8. Виктория Бъзинска - 3 курс
 9. Милен Стефанов - 3 курс
 10. Дария Стоянова - 3 курс
 11. Вилиана Владимирова - 4 курс
 12. Костадинка Шуманова - 4 курс
 13. Нина Славова - докторант
 14. Росица Проданова - докторант
 15. Анастасия Серко - 3 курс (Киевски национален икономически университет)
 16. Анастасия Трепакова - магистър, 1 курс (Държавен икономически университет в Ростов)
 17. Татяна Захарова - магистър, 1 курс (Държавен икономически университет в Ростов)
 18. Елиза Аветисян - магистър, 1 курс (Руско-арменски (славянски) държавен университет)
 19. Олга Руденок - докторант (Донецки национален университет)


От Икономически университет - Варна:

 1. Доц. д-р Георги Маринов
 2. Доц. д-р Веселина Димитрова
 3. Гл. ас. д-р Александър Шиваров
 4. Ас. д-р Недялка Александрова
 5. Цветомир Маринов - докторант
 6. Красен Георгиев - 4 курс
 7. Александър Александров - 4 курс


От Русенски университет "Ангел Кънчев":

 1. Гл. ас. д-р Даниела Илиева
 2. Яна Колева - 4 курс
 3. Диляна Димитрова - 4 курс


Participation Fee

The fee for participation in the student scientific conference 19-21 April 2019 is 20 Euro.

The fee includes:

 • dinner and accommodation on April 19, 2019 (Friday);
 • 3 meals and accommodation on April 20, 2019 (Saturday);
 • breakfast on April 21, 2019 (Sunday);
 • conference materials; coffee breaks.


The fee does not include the cost of:

 • transport to and from the conference venue (the training base at Oreshak village);
 • tourist taxes and entrance fees.

These costs are at the expense of the participants.


Important dates

 • Deadline for submission of application: March 22, 2019
 • Deadline for approval of applications: March 25, 2019


Registered participants as of March 22, 2019

From the Academy of Economics - Svishtov

 1. Head Assist. Simeon Momchev, Ph. D.
 2. Assoc. Prof. Galina Zaharieva, Ph. D.
 3. Assoc. Prof. Zdravko Lyubenov, Ph. D.
 4. Assoc. Prof. Dragomir Iliev, Ph. D.
 5. Head Assist. Ivaylo Petrov, Ph. D.
 6. Head Assist. Yordan Neykov, Ph. D.
 7. Assist. Ivan Angelov, Ph. D.
 8. Victoria Bouzinska - 3rd year student
 9. Milen Stefanov - 3rd year student
 10. Daria Stoyanova - 3rd year student
 11. Viliana Vladimirova - 4th year student
 12. Kostadinka Shumanova - 4th year student
 13. Nina Slavova - a doctoral student
 14. Rossitsa Prodanova - a doctoral student
 15. Anastasiia Serko - 3rd year student (Kyiv National Economic University)
 16. Anastasiia Trepakova - 1st year master's student (Rostov State University of Economics)
 17. Tatiana Zakharova - 1st year master's student (Rostov State University of Economics)
 18. Eliza Avetisyan- 1st year master's student (Russian – Armenian (Slavonic) University)
 19. Olha Rudenok - a doctoral student (Vasyl` Stus Donetsk National University)


From the University of Economics - Varna

 1. Assoc. Prof. Georgi Marinov, Ph. D.
 2. Assoc. Prof. Veselina Dimitrova, Ph. D.
 3. Head Assist. Aleksandar Shivarov, Ph. D.
 4. Assist. Nedyalka Alexandrova, Ph. D.
 5. Tsvetomir Marinov - a doctoral student
 6. Krasen Georgiev - 4th year student
 7. Aleksandar Aleksandrov - 4th year student


From University of Ruse

 1. Head Assist. Daniela Ilieva, Ph. D.
 2. Yana Koleva - 4th year student
 3. Dilyana Dimitrova - 4th year student