Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov, Bulgaria

23-та НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

19-21 АПРИЛ 2019 г.


Тематични направления:

 1. Международни икономически кризи.
 2. Международни инвестиции.
 3. Международен туризъм.
 4. Международен маркетинг.
 5. Международна интеграция и търговия.


Организатори:

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов
 • Катедра "Международни икономически отношения" при Икономически университет – Варна
 • Катедра "Икономика" при Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе


Програмен комитет:

 • Доц. д-р Галина Захариева – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 • Доц. д-р Георги Маринов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Икономически университет – Варна
 • Проф. д-р ик. н. Дянко Минчев – ръководител катедра „Икономика“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе

23RD ANNUAL STUDENT CONFERENCE

Global and Regional Dimensions of International Economic Relations

APRIL 19-21, 2019


The Department of International Economic Relations organizes its 23rd Scientific Conference for Students and PhD Students in the field of International Economic Relations, entitled "Global and Regional Dimensions of International Economic Relations".

The conference will take place on April 19-21, 2019 at the Academy’s Training and Recreation Center “Prof. Dr. Minko Rusenov”, Oreshak, Troyan municipality, Lovech region.

Topics:

  1. International economic crises.
  2. International investment.
  3. International tourism.
  4. International marketing.
  5. International integration and trade.


Organizers:

  • Department of International Economic Relations at the Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov
  • Department of International Economic Relations at the University of Economics - Varna
  • Department of Economics at Angel Kanchev University of Ruse


Program Committee:

  • Assoc. Prof. Galina Zaharieva, Ph. D. - Head of Department of International Economic Relations at the Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov
  • Assoc. Prof. Georgi Marinov, Ph. D. - Department of International Economic Relations at the University of Economics - Varna
  • Prof. Dyanko Minchev, Ph. D. - Department of Economics at Angel Kanchev University of Ruse