Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov, Bulgaria


26-та СТУДЕНТСКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

20-22 май 2022 г.

Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов организира своята двадесет и шеста поредна студентска научно-практическа конференция. Участници в конференцията могат да бъдат:

  • Настоящи студенти бакалаври, магистри и докторанти в български или чуждестранни висши училища, обучаващи се в икономически специалности с международна насоченост.

Организаторите си запазват правото да изискат от автора документ, потвърждаващ студентския статус на лицето, висше училище, в което се обучава, образователно-квалификационна степен, специалност, курс, форма на обучение.


Тематични направления за доклади:

 1. Международни инвестиции.

 2. Международен туризъм.

 3. Международен бизнес.

 4. Международна интеграция и търговия.

 5. Международно управление на хората.


Важни срокове*

 • Краен срок за изпращане на заявка за участие и доклад: 28 април 2022 г. включително.

 • Получаване на рецензия на доклада: до 5 май 2022 г.

 • Срок за отразяване на бележките от рецензията и изпращане на окончателен доклад: до 12 май 2022 г. включително.

 • Изпращане на одобрение от рецензентите на коригираните доклади: до 15 май 2022 г.

 • Провеждане на конференцията: 20-22 май 2022 г.

 • Публикуване на електронен сборник с доклади - юни 2022 г.

* Организаторите си запазват правото на промени в посочените срокове. В случай, че Организаторите решат да се съкратят/удължат сроковете, това ще бъде оповестено публично на страницата на конференцията.


Начин на провеждане и такси за участие

 • Предвиденият за провеждане период на конференцията е 20-22 май 2022 г. В случай на извънредни обстоятелства Организаторите имат готовност за провеждане на събитието в неприсъствена форма по електронен път.

 • Студентите, отговарящи на посочените изисквания, и участващи в неприсъствена електронна форма, не дължат такса за участие.


Организатор:

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов

Партньори:

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Икономически университет – Варна

 • Катедра "Икономика и международни отношения" при Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе


Програмен комитет:

 • Доц. д-р Здравко Любенов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

 • Доц. д-р Георги Маринов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Икономически университет – Варна

26TH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE

Global and Regional Dimensions of International Economic Relations

May 20-22, 2022

Department of International Economic Relations at Dimitar Tsenov Academy of Economics - Svishtov organizes its twenty-sixth student scientific and practical conference. Students must meet the following participation criteria:

 • Current bachelor's, master's and doctoral students in Bulgarian or foreign universities studying in economics with an international orientation.

The organizers reserve the right to request from the author a document confirming the student status of the person, university in which he/she is studying, educational qualification degree, major field of study, year of study, form of education.


Conference topics:

  1. International investment.

  2. International tourism.

  3. International business.

  4. International integration and trade.

  5. International people management.


Important deadlines*

  • Deadline for sending application and report: April 28, 2022 inclusive.

  • Peer review of reports: by May 5, 2022.

  • Deadline for correction and sending the final report: May 12, 2022 inclusive.

  • Approval of revised reports: by May 15, 2022.

  • Conference: May 20-22, 2022.

  • Publication of an electronic collection of reports: June 2022.

* The Organizers reserve the right to make changes within the stated time limits. In the event that the Organizers decide to shorten / extend the deadlines, this will be announced publicly on the conference page.


Methods of participation and fees

  • The scheduled period of the conference is May 20-22, 2022. In case of extraordinary circumstances, the Organizers are ready to host the event in an unattended e-format.

  • Students who meet the above requirements and participate in a non-attended electronic form do not pay a participation fee.


Organizer:

  • Department of International Economic Relations at Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov

Partners:

  • Department of International Economic Relations at University of Economics - Varna

  • Department of Economics and International Relations at Angel Kanchev University of Ruse

Program Committee:

  • Assoc. Prof. Zdravko Lyubenov, Ph. D. - Head of Department of International Economic Relations at Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov

  • Assoc. Prof. Georgi Marinov, Ph. D. - Department of International Economic Relations at University of Economics - Varna