Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov, Bulgaria

23-та НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

19-21 АПРИЛ 2019 г.


Тематични направления:

 1. Международни икономически кризи.
 2. Международни инвестиции.
 3. Международен туризъм.
 4. Международен маркетинг.
 5. Международна интеграция и търговия.


Срокове

 • Срок за подаване на заявка за участие: 22 март 2019 г.
 • Регистрация за участие - чрез формата в секцията Заявка
 • Одобряване на заявките за участие: 25 март 2019 г.
 • Срок за изпращане на докладите: 7 април 2019 г.
 • Получаване на рецензии на докладите: 17 април 2019 г.
 • Срок за отразяване на бележките по докладите: 28 април 2019 г.
 • Изпращайте своите доклади и презентации на mio.conf@uni-svishtov.bg


Организатори:

 • Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов
 • Катедра "Международни икономически отношения" при Икономически университет – Варна
 • Катедра "Икономика" при Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе


Програмен комитет:

 • Доц. д-р Галина Захариева – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 • Доц. д-р Георги Маринов – ръководител катедра „Международни икономически отношения“, Икономически университет – Варна
 • Проф. д-р ик. н. Дянко Минчев – ръководител катедра „Икономика“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе

23RD ANNUAL STUDENT CONFERENCE

Global and Regional Dimensions of International Economic Relations

APRIL 19-21, 2019


The Department of International Economic Relations organizes its 23rd Scientific Conference for Students and PhD Students in the field of International Economic Relations, entitled "Global and Regional Dimensions of International Economic Relations".

The conference will take place on April 19-21, 2019 at the Academy’s Training and Recreation Center “Prof. Dr. Minko Rusenov”, Oreshak, Troyan municipality, Lovech region.

Topics:

  1. International economic crises.
  2. International investment.
  3. International tourism.
  4. International marketing.
  5. International integration and trade.


Important dates:

  • Deadline for submission of application form: March 22, 2019
  • Registration for participation - via the form in the Application section
  • Approval of applications: March 25, 2019
  • Deadline for submitting reports: April 7, 2019
  • Peer review of reports: April 17, 2019
  • Deadline for receiving final reports: April 28, 2019
  • Send your reports and presentations to mio.conf@uni-svishtov.bg


Organizers:

Department of International Economic Relations at the Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov

Department of International Economic Relations at the University of Economics - Varna

Department of Economics at Angel Kanchev University of Ruse


Program Committee:

Assoc. Prof. Galina Zaharieva, Ph. D. - Head of Department of International Economic Relations at the Dimitar A. Tsenov Academy of Economics - Svishtov

Assoc. Prof. Georgi Marinov, Ph. D. - Department of International Economic Relations at the University of Economics - Varna

Prof. Dyanko Minchev, Ph. D. - Department of Economics at Angel Kanchev University of Ruse