Attend an Event

Ready Set FAFSA - a series of virtual financial aid events - free to students and families.

Coming Soon: Tuesdays, Sept 27 to Oct 25

Join us for virtual financial aid events! Free for MN students and families. There is a $500 scholarship opportunity. Interpreters available in Hmong, Spanish and Somali! Space is limited. Registration coming soon. Visit the Office of Higher Education's website to view materials from our spring 2022 series.

Únete con nosotros para eventos virtuales sobre ayuda financiera! Gratis para estudiantes y familias de MN. ¡Habrá becas de $500 e intérpretes en español disponibles! El espacio está limitado.

Koom peb rau tej koom txoos sib tham hauv oos lais txog kev pab nyiaj pub dawb! Pub dawb rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg nyob hauv MN. Muaj lawm! Cov nyiaj pab rau kev kawm thiab kws txhais lus yog $500.

Noogu soo biir wixii dhacdooyinka gargaarka dhaqaalaha onleenka ah! Bilaash u ah ardayda MN iyo qoysaska. $500 deeqa waxbarasho iyo turjubaano af Soomaali la heli karo! Booska wuu xadidanyahay.