คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับประชาชน ปี 2564 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2564 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. การพัฒนาที่อยู่อาศัย

1 โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ?บ้านเคหะสุขประชา? จำนวน 20,000 หน่วย โดยการสร้างบ้านเช่าราคาถูก สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ข้ารราชการชั้นผู้น้อย หรือข้าราชเกษียณอายุ และประชาชนผู้มีรายได้น้อย กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งมีค่าเช่าหลังละ 999 ถึง 3,500 บาท/เดือน โดยพิจารณาตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีบ้านสำหรับพักอาศัยได้ในราคาประหยัด

2 .ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน สำหรับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 25,064 หลัง

ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน สำหรับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 25,064 หลัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพบ้านไม่มั่นคง ปลอดภัย โดยสนับสนุนการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่มีสภาพทรุดโทรมที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ในวงเงิน 20,000 - 40,000 บาท ต่อหลัง (ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน) ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ 2. 1300 ทั่วไทย สายด่วน พม. ?ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สร้างความอุ่นใจ อยู่ใกล้ประชาชน? มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง โดยการขอความช่วยเหลือจะเป็นการต่อตรงไปยังจังหวัดนั้น ๆ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ (ทีม One Home พม.) จะจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือในทันที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ