กระทรวงแรงงาน เปิดของขวัญปีใหม่ 2564 มอบคนไทย 5 ชิ้น

1. ลดเงินสมทบ

โดยลดอัตราเงินสมทบให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน โดยนำส่งในอัตราจากเดิมฝ่ายละ ร้อยละ 5 เป็นฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจ้าง จำนวน 486,192 แห่ง และผู้ประกันตน จำนวน 12.7 ล้านคน ซึ่งจะทำให้สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตนในการจ่ายเงินสมทบลดลง รวมเป็นจำนวนกว่า 15,660 ล้านบาท

2.เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร ฝากครรภ์ กรณีสงเคราะห์บุตรจากเดิม 600 เป็น 800 บาทต่อเดือนต่อคน (ไม่เกิน 3 คน) ซึ่งเคมเปญนี้จะทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์มากถึง 1.362 ล้านคน โดยใช้งบประมาณ 13,739 ล้านบาทต่อปี ส่วนกรณีคลอดบุตรและฝากครรภ์ค่าคลอดบุตร จากเดิม 13,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 15,000 บาท และค่าฝากครรภ์ จากเดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท เป็น 5 ครั้ง 1,500 บาท

3.ลดดอกเบี้ยเงินกู้

โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ร้อยละ 0 ต่อปี แก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน งวดที่ 1 – 12 ร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 13 ขึ้นไป ร้อยละ 3 ต่อปี ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 7,000,000 บาท รายบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มไม่เกิน 300,000 บาท โดยผู้สนใจสามารถยื่นกู้ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 ไปจนถึง 31 ส.ค.2564 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ ได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

4.ฟรีอบรมความปลอดภัย 10,000 คน

โดยรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงานลดลง หรือไม่เกิดขึ้น มีหน่วยฝึกความปลอดภัยเข้าร่วมแคมเปญกว่า 180 หน่วย มีผู้ได้รับประโยชน์ 10,000 คน ฟรีค่าบริการฝึกอบรมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564

5.ฟรีฝึกอบรมออนไลน์

โดยได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom Meeting) โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ List Training แจ้งผลการฝึกอบรมและพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบ Online ฟรี ในช่วงเดือนมกราคม 2564 นี้

นายสุชาติ ยังกล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานต่างๆ ด้วยการส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือตามความต้องการของตลาดแรงงาน การคุ้มครองแรงงานในทุกกลุ่ม ทุกมิติให้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น