Ocena możliwości zastosowania nowych technik sterylizacyjnych karbapenemów