Noun


A photograph is not a picture!

The words photograph and picture are obviously and incontestably two different words, and at the same time, these words provide two different terms, which represent two totally different objects or two different types of artistic media.

It is crucial to understand and remember that the photograph is created by photographing (recording), and the picture is created by drawing or painting. The tool for recording a photograph is the camera, but the most common tools for drawing or painting the picture are pencils, brushes, and spatulas.

If drawing or painting is applied on a photograph by any tool (physically or by software) then it ceases to be a photograph, and thus, the emerging work becomes a picture. In this case, a photograph is just a support for drawing or painting (like any other support such as paper, canvas, and plastic). Applying the text on the photograph is an exception.

If the photograph is made by combining with other artistic media, then this is а photo-collage.

If the photograph is made by cutting and joining a number of other photographs, then this is a photomontage or a composite photograph.

In particular, it is important to draw attention to people who are studying or have completed their studies at the Department of Photography, that Department is not the Department of Pictures.


Фотографија није слика!

Ријечи фотографија и слика су очигледно и непобитно двије различите ријечи, а у исто вријеме су и два различита термина која представљају два тотално различита предмета или два различита умјетничка медија.

Од круцијалне је важности схватити и запамтити да се фотографија ствара фотографисањем (снимањем), а слика цртањем или сликањем. Алатка којом се снима фотографија је фотоапарат (камера), а најчешће алатке којима се црта или слика слика су оловке, четкице и шпахтле.

Ако се на фотографији нешто наслика било којом алатком (физичком или софтверском) онда то престаје да буде фотографија, а тај новонастали рад постаје слика. У том случају је фотографија само подлога на којој се слика (подлога као што то може бити папир, платно, пластика). Аплицирање текста на фотографији је изузетак.

Ако је фотографија створена комбиновањем са другим умјетничким медијима, онда је то фото-колаж.

Ако је фотографија створена исјецање и спајањем више различитих фотографија, онда је то фотомонтажа или композитна фотографија.

Посебно је потребно скренути пажњу онима који студирају или су завршили студије на катедри за фотографију, да та катедра није катедра за сликарство.


PhotoconEmoticon that contains photograph that describes certain feeling, manifestation or phenomenon, is also the next step in the evolution of linear writing. (photocon: blend of photograph and icon)

From the moment of its creation, emoticon evolves. The original emoticon (ASCII-Emoticon), a smiley face, is composed of three characters (colon, dash, and parentheses). This then evolves into an icon (SVG smiley). The next step in evolution, e.g. Skype, emoticon becomes an illustrated animation (GIF smiley). In the near future, the emoticon will contain a photograph, and will become photocon. About evolution of linear writing into photographs, as of phenomenon already wrote Vilem Flusser in his book "The Philosophy of Photography", but he did not give a name to it. Photocons will replace linear writing as it carries more information than a single letter ("photograph speaks a thousand words"), thus which will radically accelerate communication between people.


ФотоконEмотикон који садржи фотографију која описује одређено осјећање, појаву или феномен, a следећи je корак у еволуцији линеарног писма. (фотокон: назив скован од ријечи фотографија и икона)

Од момента свог настанка, емотикон еволуира. Првобитни емотикон(ASCII-Emoticon) који је представљао смајли (smiley face) састављен је од три знака интерпункције (двотачка, црта и заграда). Такав емотикон затим еволуира у икону (SVG smiley). Да би у следећем кораку еволуције, примјер је Скајп (Skype), емотикон постао илустрована анимација (GIF smiley). У ближој будућности емотикон ће садржати фотографију, те ће постати фотокон. О еволуцији линеарног писања у фотографије као феномену већ је писао Вилем Флусер (Vilem Flusser) у свом дјелу „Филозофија фотографије“, али томе није дао назив. Фотоконима ће се писати умјесто слова, јер ће један фотокон носити више информација него једно слово („фотографија говори хиљаду ријечи“), те ће се на тај начин комуникација између људи радикално убрзати.