นักเรียนต้องทำแบบทดสอบให้ได้ ๒๐ คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่า "สอบซ่อมผ่านแล้ว" นะคะ