Mit hiszünk?

Hitünk lényege

A keresztyén hit lényege két szóban foglalható össze: Isten szeretet. Isten, aki ezt a világot és benne az embert, az emberiséget megtervezte és megalkotta maga a szeretet. Számára mi emberek vagyunk a legfontosabbak, - de nem a közgondolkodásban népszerű rózsaszín szeretetfogalom szerint, hanem oly komoly valósággal, hogy értünk adta egyszülött Fiát. Azért teremtett bennünket, embereket, hogy boldogok legyünk - mégpedig a boldogságnak abban az értelmében, hogy a helyünkön legyünk. Tamási Áron írja egyik művében: ...azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne... . Ez így van. Isten azzal a céllal teremtett meg minden embert, hogy otthonra találjon ebben a világban. Erre mindenkinek két útja van, - egyiket sem nélkülözhetjük. Az egyik, hogy otthonra találjunk Isten kezében. Az az ember van otthon ebben a világban, aki tudja, hogy Isten szereti, Krisztus által Atyja lett az Isten. Ez egyformán minden ember lehetősége. Másrészt pedig szintén minden embernek meg kell találnia azt a számára rendelt egyéni utat, amelyben e világban is otthonra talál: azt a családot és azt a hivatást, amely számára jelenti az otthon-lét élményét. Ez minden embernek más és más, de Isten mindenkinek elkészítette ezt az utat. Aki vele él, annak Ő kész megmutatni. Senki más nem tudhatja jobban Őnála, hogy kinek mi az útja, hogy ki hol talál utat, hiszen Ő alkotott, formált bennünket. Istennek csodálatos terve van az életünkkel, de a tervrajzot csak Ő ismeri. (Thomas Merton)


Hitünk tartalma

Keresztyén hitünk sok tanítást tartalmaz, de hitünk lényeg Jézus Krisztus, az ő személye, és a róla szóló tanítás. Az embert Isten jóvá és tökéletessé teremtette, azonban az engedetlenség miatt az ember fellázadt teremtője ellen. A bűnfogalmát innen érthetjük meg. Sokszor azt gondoljuk, hogy a bűn nem más, mint rossz tetteink. A Biblia szerint sokkal több annál. A bűn nem cselekedet pusztán, hanem állapot. A szívnek az Isten nélküli állapota, amelynek "pusztán" következményei a tetteink. Rossz tetteink nem egy légüres térben mozognak tehát, hanem Isten nélküli szívünkből fakadnak. A bűn maga az Isten nélkül élő ember állapota, és mivel Isten igazságos, kárhozattal, azaz örök, Isten nélküli állapotot enged átélni azoknak, akik e földi életünkben nem akartak Ővele élni. Mivel azonban Isten nem csak igazságos, hanem szerető szívű is, nem bennünket büntet a bűneinkért, a bűn állapotában töltött életszakaszunkért, hanem egyszülött Fia, Jézus Krisztus hordozta el a mi büntetésünket. Ez a megváltás műve. Jézus Krisztus megváltott bennünket, kiváltott minket a bűn rabságából, ahogy a régi rabszolgatartó társadalmakban egy gazdag ember kiválthatott egy rabszolgát sanyarú sorsából. Jézus Krisztus elhordozta tehát helyettünk, értünk és miattunk a kárhozatot, hogy nekünk ne kelljen, hanem örök életünk, üdvösségünk lehessen. Az örök élet, az üdvösség azonban nem pusztán egy halál utáni létforma, hanem egy, a megtérés alkalmával elkezdődő életforma, ami már itt a földön is elkezdődik - a megtéréssel. A megtérés pedig az ember életének az a pontja, amikor átadja az életét, a szívét Istennek. Természetesen onnantól kezdve is követ el bűnöket, de más az életcélja, az életének az iránya. Eddig nem érdekelte, hogy mit akar az Isten az életével, a szívének átadásától kezdve pedig Isten az Úr az élete, a szíve felett. Ezért hív Jézus Krisztus mindenkit - ma is - megtérésre. Hisszük, hogy aki átadja a szívét neki, annak örök élete, üdvössége van.


Hitünk formája

Jézus Krisztus földi élete alatt 12 tanítványt gyűjtött egybe, akikkel közösségben volt. Ez arra tanít bennünket, hogy nem élhetjük hitünket közösség nélkül. Ezért Isten népe az egyház. Ugyanakkor az egyház kizárólagosságának jogát nem követelheti magának senki, sem történelmi felekezet, sem kisegyház, sem szekta. Az egyház életében történt fájdalmas tehertételek miatt ugyan ma már nem egy egyház létezik a szó egyházszervezeti értelmében, de mindazok, akik Jézus Krisztusban hisznek, az Ő megváltott gyermekei, és az Ő nevét hívják segítségül, ugyanannak a láthatatlan egyháznak a tagjai. Szervezeti formánkat tekintve mi a Magyarországi Református Egyházhoz tartozunk, amely a protestáns egyházak nagy családjának tagja. Azért hordozzuk nevünkben a református megjelölést, mert ezzel is azt akarjuk kifejezésre juttatni, hogy számunkra Jézus Krisztus akarata, kijelentése a legfőbb mérce. A reformáció azt jelenti: visszaformálódás. Ez nem egy öncélú vallási konzervatívizmust jelent, hanem azt, hogy olyan tartalommal (nem formával!) szeretnénk megélni a hitünket, ahogyan azt Jézus Krisztus kijelentette számunkra. (Ld. bővebben a "Hitünk forrása" cím alatt.) Gyülekezetünk a Magyarországi Református Egyházon belül a Tiszántúli Református Egyházkerület, azon belül pedig a Békési Református Egyházmegye egyik gyülekezete.


Hitünk forrása

Tanításaink középpontjában Isten Igéje, a Biblia áll, amelyet nem előzhet meg sem hagyomány, sem emberi tekintély. Hisszük, hogy a Biblia Isten ihletett Igéje, üzenete, ami azt jelenti, hogy Isten indította a szentírókat arra, hogy lejegyezzék az Ő kijelentését.


Hitünk kisugárzása

A keresztyén hit soha nem lehet öncélú, hiszen a keresztyén ember hatalmas életélménye, hogy méltatlan emberként találkozott a felséges Istennel, ezért szívének minden rezdülését a neki való hála indítja, és ugyanez a motivációja is minden tettének. Ezért szükséges, hogy a keresztyén egyén, gyülekezet, egyház is felismerje a környezetében lévő szükségeket és a maga lehetőségeivel segítsen azokon. Nem puszta jótékonyság tehát egyházunk szolgálata, hanem a Krisztus iránti hálás elkötelezettség megnyilvánulása. Egyházunk missziói szolgálatáról ide kattintva tájékozódhat.