ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

จัดทำโดย สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


>> ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR <<

>>> ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2560 <<

>> คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี <<

เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา