ข้อมูลภาพรวมจังหวัด @สุพรรณบุรี

*ดาวน์โหลดผลการประเมินย้อนหลังทั้งหมดคลิกที่ปีงบประมาณ >> 2563

แผนภูมิ 1 ร้อยละของ รพ.สต.ที่ได้ประเมินตนเองในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพ
แผนภูมิ 2 สัดส่วนผลการประเมินตนเองในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำหรับ รพ.สต ภาพอำเภอ ทั้งหมด (10 อำเภอ) #จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนภูมิ 3 สัดส่วนผลการประเมินตนเองในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำหรับ รพ.สต ภาพรพ.สต. ทั้งหมด (174 รพ.สต) #จังหวัดสุพรรณบุรี