Καλώς ήρθατε στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Μελανθώ»

Welcome to Social Cooperative Enterprise "Melantho"

Η ιστορία μας! - Our Story!

Άνθρωποι της δράσης, οραματιστήκαμε ένα διαφορετικό «επιχειρείν» και αναζητήσαμε έναν τρόπο για να οργανώσουμε μία επιχείρηση αλληλεγγύης και κοινωνικού χαρακτήρα.

Κοινοί στόχοι, κοινές ιδέες και η ανάγκη να δημιουργήσουμε από τη φύση και να διατηρήσουμε την παράδοση του τόπου μας, μας ώθησαν να ιδρύσουμε την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Μελανθώ».

Η «Μελανθώ» ασχολείται με τη μεταποίηση προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης, που προέρχονται από την ελληνική γη, και σκοπός της είναι η υποστήριξη του αλληλέγγυου εμπορίου και η προώθηση παραδοσιακών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


People of action, we envisioned a different «business» and sought a way to organize a social solidarity enterprise.

Common goals and ideas and the need to create from nature and maintain the tradition of our country prompted us to set up the Social Cooperative Enterprise «Melantho».

«Melantho» deals with the processing of integrated management products, derived from the Greek land, and its purpose is to support Fair Trade and the promotion of traditional products in Greece and abroad.