ตารางการใช้งานห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ (หลังใหม่)

ตารางการใช้งานห้องภูริทัตโต ชั้น ๓ (หลังใหม่)

ตารางการใช้งานห้องเทสรังสี ชั้น ๒ (หลังเก่า)