เว็บไซต์สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมัครสมาชิกแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตรวจสอบหมายเลขสมาชิกสมาคม

เอกสารประกอบหลักสูตร TMWA Leadership program

รุ่นที่ 5 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมอบรมโครงการ Medical Women’s Leadership Program รอบที่ 1 โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง ด้วยคะ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม Medical Women’s Leadership Program (การตอบกลับ) - ประกาศรายชื่อ.pdf

รายละเอียดโครงการ

TMWA Leadership program รุ่นที่ 5 2565.pdf

ปฎิทินกิจกรรม

กำหนดการ TMWA Leadership program รุ่นที่ 5 2565.pdf

ใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Add Line OA

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรทั้งหมดแบ่งเป็น 3 กระบวนการคือ

1. การทำ workshop โดยมีปฏิสัมพันธ์กับวิทยากร เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 4-4.5 ชั่วโมง รวม 50 ชม.

2. การจัดเสวนาออนไลน์ 20 ครั้ง (เดือนละ 2 ครั้ง) ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง

3. การทัศนศึกษานอกสถานที่

3 วัน 2 คืน 2 ครั้ง

4. การนำเสนอ

การนำเสนอ 5-minute talk 1 ครั้ง

นำเสนองานกลุ่มการถอดบทเรียนผู้นำแพทย์สตรี 1 ครั้ง

งานกลุ่มในการสรุปบทเรียนในแต่ละครั้ง

เนื้อหาหลักสูตร: หัวข้อในการอบรมประกอบไปด้วย

พลังแห่งการตระหนักรู้ตัวตน สู่ชุมชนแห่งกรุณาและเป็นสุข

1. Leadership and social intelligence: Sharing vision, building connection

2. From self-discovery to life mastery process

3. Soft power: Why it matters to all of us

4. Self-awareness and mindful leadership

5. Deep listening and powerful questioning

6. Contemplative education (จิตตปัญญาศึกษา)

การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการองค์กรยุคใหม่

1. กลยุทธพัฒนาองค์กร

2. Leadership coaching

3. การดูแลสุขภาพการเงิน (Financial mastery)

4. ทักษะด้านไอที Digital solution for healthcare

5. หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร

6. สันติศึกษา กับการพัฒนาผู้นำและสันติธรรมในสังคม

7. Organizational Value การพัฒนาและเสริมสร้างค่านิยมองค์กร

การเสริมสร้างประสบการณ์ผู้นำแพทย์สตรี

1. การศึกษาดูงานในประเทศ

2. Group Project: โครงการปัจฉิมนิเทศน์และดูงานนอกสถานที่


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

· ค่าลงทะเบียนฟรี

· ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้ารับการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ยกเว้น ค่าอาหาร ในระหว่างการประชุม และการดูงานนอกสถานที่ ภายในประเทศ 3 วัน 2 คืน 2 ครั้ง โดยมีสมาชิกร่วมออกค่าใช้จ่าย ครั้งละประมาณ 7,500-10,000 บาท รวมเป็นทั้งสิ้นประมาณ 15,000-20,000 บาท (ตามจ่ายจริง)


วิธีการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยเน้นจากโจทย์ที่พบจากการปฏิบัติงาน และนำมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน โดยกระบวนการกลุ่มและการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ภายใต้คำปรึกษาของผู้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้ ตลอดจนไปดูงานนอกสถานที่ เพื่อเสริม สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม

On site ทุกวันเสาร์ที่ 1 ของเดือน เวลา 10.00 น ถึง 15.30 น ที่สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย เดือนละ1 ครั้ง ตั้งแต่ ธันวาคม 2565-ธันวาคม 2566

On line ผ่านทาง zoom platform เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง เวลา 20.00 น ถึง 21.30 น ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ระหว่าง เดือนมกราคม 2566 ถึง ธันวาคม 2566 อบรมประมาณ 3 ชั่วโมงต่อเดือน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยน วันเวลา ตามความเหมาะสม

สถานที่เข้ารับการอบรม

ห้องประชุม ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 อาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนสุขุมวิท เอกมัย กรุงเทพมหานคร


หลักเกณฑ์การสําเร็จการฝึกอบรม

1.ระยะเวลาการฝึกอบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมครั้ง ที่ 1 เพื่อรับการปฐมนิเทศ

2.เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

3.เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

4.เข้าร่วมกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ อย่างน้อย 1 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

2. ผลงานการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนําเสนอผลการพัฒนาดังต่อไปนี้ให้กับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ

1.การทำ 5-minute talk ระหว่างการฝึกอบรม

2.เป็นตัวแทนนำเสนองานกลุ่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น

a.สรุปผลการนำเสนอบทเรียนที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้นำสตรี

b.การเป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมแต่ละครั้ง ไปปรับใช้ในหน่วยงาน

c.การแนะนำวิทยากร การทบทวนบทเรียน การตั้งคำถามเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียน

การประพฤติปฏิบัติตน: เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม หมายถึง การปฏิบัติตน ระหว่างการอบรมที่แสดงถึงความตั้งใจในการเข้ารับการอบรม ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ การอุทิศตนความร่วม แรงร่วมใจ ภาวะผู้นํา ไม่เป็นผู้กระทําการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสีย หรือเป็นความเสียหายต่อสมาคม

หมายเหตุ: ในกรณีผู้เรียนที่แสดงความจำนงสมัครเข้ามาเรียน แต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตร จนผ่านเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร โดยไม่มีเหตุอันควร ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ บุคลากรจากสถาบัน องค์กร หรือต้นสังกัดของผู้เรียนท่านนั้น ในการรับพิจารณาเข้าร่วมเรียนหลักสูตรของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 2 ปี


ผู้ประสานงาน

Line official: @236ylina

พญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ์ โทร. 094-9946939

เริ่มเรียนวันแรก 17 ธันวาคม 2565