เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๙

เรียนผู้บริหาร เชิญร่วมสนับสนุนการจัดงาน เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๙

นายสมศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๙ กล่าวว่า สำหรับงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๙ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัดและเผยแพร่ จริยวัตรและคำสอน ของท่านศาสดาเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกในสังคมพหุวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

งานเมาลิดกลางฯ ถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบและรับรู้ถึงการจัดงานในครั้งนี้รวมทั้งเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานดังกล่าวและเพื่อให้การดำเนินงานของความสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในโลกวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีนายสมาน อาดัม เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙

อาจารย์สมาน อาดัม รองเลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานจัดงานฯ และคณะกรรมการจัดงานฯ ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๙

“มูฮำมัด ศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม”

วันที่ 14-15-16 พฤษภาคม 2561

ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ หนองจอก กรุงเทพมหานคร

==========================

ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานอำนวยการ

สิ่งที่จะได้รับจาการสนับสนุนครั้งนี้

1. โล่รางวัล

2. ภาพถ่ายพร้อมกรอบ

เอกสารที่ต้องส่ง

1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้ารับรางวัล

2. เอกสารองค์กร หรือโปร์ไฟล์ธุรกิจ

กิจกรรมงานเมาลิดกลางเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณกับท่านนายกรัฐมนตรี

สำหรับท่านใดที่ต้องการเสนอชื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณกับท่านนายกรัฐมนตรีสามารถแจ้งความประสงค์ได้

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่


คุณ โชคฐากรทรัพย์ เดชะนุดลฤทธิ์ หรือ คุณ พอล

เบอร์ติดต่อ : 064.147.1378 Line : paul_cd9999