งานสื่อและส่งเสริมการเรียนรู้

เจ้าหน้าที่งานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลอุปกรณ์

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์จากช่องทางนี้เพื่อยืมอุปกรณ์เทคโนโลยี

ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งอุปกรณ์เทคโนโลยีชำรุด หรือแจ้งติดตั้ง

ประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยี ข้อมูล และคุณสมบัติของอุปกรณ์