หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่นที่ 4 

 สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=3341

✒️คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่นที่ 4

✍️สมัครผ่านระบบ Online ที่ http://tcas.dusit.ac.th                            Click > เมนูสมัครเรียน

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2567

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=3341

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 022445504 หรือ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 022417191 ต่อ 4121 , 4123

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมล สุวรรณศรี อาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต าขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม “Learning: ปรัชญาและแนวทางการวิจัยที่เป็นหัวใจของการจัดทำผลงานเพื่อใช้เลื่อนวิทยฐานะครู (Concept Framework)” ในหัวข้อ “การวางแผนทำวิจัย (5 บท)-แนวโน้มการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน/กรณีศึกษา” โครงการ “หลักสูตรอบรมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดทางการศึกษา” ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 OWL มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โครงการ "ห้องเรียนสัญจรระดับบัณฑิตศึกษา" หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 1-2-3 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2567  ณ ศูนย์การศึกษา ลำปาง  ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาการเรียนให้กับนักศึกษา ได้แก่ การออกแบบ และบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ตามแนวคิด One World Library (OWL) ศึกษาพื้นที่การเรียนรู้ และบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ตามแนวคิด ณ ไร่ผดุงธรรม และ โรงเรียนวัดค่ากลาง กิจกรรมถอด บทเรียน ตามแนวคิด 4 ร เรื่องราวรู้สึก เรียนรู้ แรงบันดาลใจ และสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ โดย ทีมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์การศึกษา ลำปาง บรรยายและนำสู่การเรียนรู้ในการให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง

อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง คณะกรรมบริหารหลักสูตรฯ และเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ และอวยพรเนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 แด่...ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้จัดการโครงการหลักสูตรฯ

ภาพ/ข่าว: ปานใจ คงสิทธิ์

กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  รุ่นที่ ๓

สมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=1793

ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายในการอรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "มหัศจรรย์การเล่นส่งผลพัฒนาการ ระดับอนุบาลอย่างสมวัย" ให้แก่ผู้บริหารและครู ระดับอนุบาลโรงเรียนสารสาสน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ  หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ

ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ประธานหลักสูตรฯ และ ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์วิจัยในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5 นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล Innovation and Artificial Intelligence for Education in the Digital Era  ในรูปแบบ Hybrid Conference   ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพ

โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้จัดการโครงการ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ประธานหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (434)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา โดย ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ประธานหลักสูตรฯและคณะกรรมการ นำเสนอมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตตามเกณฑ์การรับรองของคุรุสภา ในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาและเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ  เข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมและได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา  ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสิน การจัดแสดงผลงานและการประกวดสื่อใน งานมหกรรมศิลปะสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ ระดับอนุบาลให้แก่พี่เลี้ยงเด็กระดับอนุบาล โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ภาพจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ ครั้งที่ 9(11)/2565 เพื่อวางแผน ติดตาม การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้จัดการโครงการระดับบัณฑิตศึกษา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ประธานหลักสูตรฯ คณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ประสานงานศูนย์การศึกษา และเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้อง SDU Online 10 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3

ภาพ/ข่าว: ปานใจ คงสิทธิ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สวงค์ บุญปลูก (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม (คณบดีคณะครุศาสตร์) ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) อาจารย์จิตราพร จันทรกูล (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ (ประธานหลักสูตร) และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ภาพ/ข่าว : ปานใจ คงสิทธิ์/จิตต์ตรี จำปีทอง

ดร.ทิพย์ ขำอยู่ และ ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ จากคณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรักตกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ ครั้งที่ 7(9)/2565 เพื่อวางแผน ติดตาม การดำเนินงานของหลักสูตรฯ  โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้จัดการโครงการระดับบัณฑิตศึกษา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้อง SDU Online 10 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3

ภาพ/ข่าว: ปานใจ คงสิทธิ์

สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมล สุวรรณศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร รอดพ่วงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ภาพ/ข่าว : จิตต์ตรี จำปีทอง/ปานใจ คงสิทธิ์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 6(8)/2565 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง online Learning Room SDU online 10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้จัดการโครงการเป็นประธานที่ประชุม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "มุมมองใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารองค์กรการศึกษา" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร โดยมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วม ออนไลน์ผ่าน ZOOM วันเสาร์ที่18 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง online learning 10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล (ผู้จัดการโครงการฯ) ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม (คณบดีคณะครุศาสตร์) ดร.เอื้ออารี จันทร (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้) อาจารย์จิตราพร จันทรกูล (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเริมวิชาการและงานทะเบียน) อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ (ประธานหลักสูตร) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ภาพ/ข่าว : ปานใจ คงสิทธิ์/จิตต์ตรี จำปีทอง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ครั้งที่ 3(5)/2565 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้จัดการโครงการหลักสูตรฯ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 29  เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. 

หลังจากมีผู้สนใจหลายท่านสอบถามข่าวการรับสมัครเพิ่มเติม.. วันนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา หลักสูตร ศษ.ม.การจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา มสด. ประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้จัดการโครงการหลักสูตร  เกี่ยวกับการรับสมัครรอบที่ 2 และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน..ผู้สนใจรอติดตามข่าวการรับสมัครกันได้ที่นี่ และเพจ https://www.facebook.com/M.Ed.SDU

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายมแนวทางในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยมี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี และ ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 23 มีนาคม 2565 

คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1(3)/2565

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 5คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1(3)/256 เพื่อประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานการประชุม และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (434)

(ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ/ปานใจ คงสิทธิ์)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565