แผนกวิชาช่างยนต์

นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์

หัวหน้าแผนก

ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ บุญอุ้ม

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

นายสหชัย กลิ่นหอมอ่อน

ครูประจำแผนก