กำหนดการ

1. เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย

2. ปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย

3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย

4. รับบทความวิชาการ บทความวิจัยที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

5. ประกาศบทความที่ผ่านการคัดเลือก

6. ประชุมวิชาการระดับชาติ

7 ธันวาคม 2561

7 มกราคม 2562

10 - 20 มกราคม 2562

21 - 27 มกราคม 2562

1 กุมภาพันธ์ 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุม

1. บุคคลภายนอก/นักวิจัย

2. นิสิต/บุคลากร มจร

3. นำเสนอด้วยโปสเตอร์

4. ผู้เข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียน

3,000 บาท

2,000 บาท

+1,000 บาท

500 บาท

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย (จำกัด) มหาชน

ชื่อบัญชี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

บัญชีเลขที่ 368-2-29007-1 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

พร้อมส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ E-mail : roiet@mcu.ac.th ภายใน 1-2 ชั่วโมง

การส่งบทความ

บทความที่ส่งจะต้องมีความยาว 5-10 หน้ากระดาษ โดยให้ใช้รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบตามมาตรฐานเอกสารงานประชุมวิชาการ MCU101 CONGRESS I และกำหนดให้ส่งบทความเป็นไฟล์เอกสารจากโปรแกรม MS Word เท่านั้น ตัวอย่างรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบของบทความสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้

ส่งบทความได้ที่ E-mail : roiet@mcu.ac.th

ขอบเขตงานวิจัยที่เปิดรับให้นำเสนอ

ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ