📧 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง📝

กิจกรรมเวทีสานเสวนาสาธารณะเพื่อทำความเข้าใจในข้อห่วงกังวลของชุมชนพุทธ-มุสลิมในสังคมไทย

📰 จัดโดย..สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

📍วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง B 107 อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 1

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย