TB-Bér-Munkaügy

Amit kínálunk önnek:

 • Munkaügyi audit
 • Munkaszerződések vizsgálata, törvényi megfeleltetése
 • Személyzeti tanácsadás
 • Teljes körű bérszámfejtés, havi nettó munkabérek, adók és járulékok kalkulációja
 • Adatszolgáltatások, bevallások, bejelentések elkészítése, küldése a hatóságok felé
 • Havi munkabér, adó és járulék átutalási megbízások teljesítése
 • Főkönyvi feladások
 • Cafeteria rendszerek kidogozása
 • Kockázatértékelés
 • Hatóságok előtti képviselet
 • Havi bérjegyzékek küldése elektronikus úton
 • TB audit
 • Távollét- és munkaidő-kezelés
 • Bérszámfejtési tanácsadás
 • Kimutatások és költség-tervezetek
 • Munkáltatói igazolások, adóigazolások elkészítése

A Jó megoldásért görgessen tovább

Írjon nekünk most

info@mcna.hu

ommf.gov.hu

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54. § (2) bekezdése kimondja, hogy a "munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat".

A hatósági ellenőrzés összhangja és az egységes értelmezés érdekében az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, valamint a Magyar Bányászati Hivatallal egyetértésben 2006-ban útmutatást tett közzé e tárgykörben, amely a Munkaügyi Közlöny 2006/4. számában jelent meg "A munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatértékelés végrehajtásához" címmel.

Az eltelt időszakban bekövetkezett, munkavédelmet érintő szervezeti- és jogszabályváltozások alapján szükségessé vált a munkahelyi kockázatértékelésre vonatkozó útmutató átdolgozása és korszerűsítése. Az elkészített új, egységes szerkezetbe foglalt útmutató célja elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások munkabiztonsági és munka egészségügyi szaktevékenységének támogatása azáltal, hogy segítséget nyújt a kockázatértékelés rendszerének megismeréséhez, a hivatkozások helyes alkalmazásához, valamint a kockázatértékelésre vonatkozó követelmények elérhetőségeinek megismeréséhez.


A segédlet és mellékletei az alábbi linken érhetők el:


Segédlet a munkahelyi kockázatértékelés elvégzéséhez

------------------------------------------------------------------------------------------

nav.gov.hu

A béren kívüli juttatások körét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 71.§-a határozza meg. Ezen juttatásokat főszabály szerint munkáltató juttathat a munkavállaló részére. A munkáltató fogalma 2015-től változott. Az Szja tv. 3.§ 14. pontja szerint munkáltatónak minősül:


az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll,

munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönzött munkavállaló részére közvetlenül juttatott bevétel tekintetében a munkavállaló kölcsönvevője a munkavállaló kölcsönbeadójával kötött megállapodás alapján,

az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatás keretében a szolgáltatás juttatónak minősülő fogadója érdekében tevékenységet végző iskolaszövetkezeti tag részére közvetlenül juttatott bevétel tekintetében a szolgáltatás fogadója.

A munkaerő-kölcsönzés, illetve egy munkakörre több munkáltatóval kötött munkaszerződés esetén a bevételnek nem számító juttatásra, valamint a béren kívüli juttatásra (Szja tv. 71. §) az Szja törvényben megállapított rendelkezéseket a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő, illetve a több munkáltató ilyen juttatásának együttes összegére vonatkozóan kell irányadónak tekinteni.


A béren kívüli juttatások vonatkozásában munkáltató alatt kell érteni


a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott üdülőkben a tagok, és a tudományos fokozattal rendelkező személyeknek nyújtott szolgáltatás esetében a Magyar Tudományos Akadémiát, és

a társas vállalkozást a személyesen közreműködő tagnak adott juttatás tekintetében.

Az Szja tv. alkalmazásában társas vállalkozásnak minősül a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság (ideértve az európai holding részvénytársaságot is), az európai szövetkezet, az egyesülés, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az egyéni cég, az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az erdőbirtokossági társulat, az MRP szervezet. (3.§ 33. pont)


Ennek megfelelően az ügyvédi iroda személyesen közreműködő tagjának (ügyvéd) is adhat béren kívüli juttatásokat.


Munkáltató a munkavállalón kívül más személyeknek is adhat béren kívüli juttatást az Szja tv-ben meghatározott esetekben pl: munkavállaló közeli hozzátartozójának, a szakképző iskolai tanulónak, a hallgatónak, a nyugdíjban részesülő magánszemélynek (egykori munkavállalónak) és az ő közeli hozzátartozójának, továbbá az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának.


Vannak olyan esetek, amikor nem csak az Szja tv. határozza meg, hogy kinek adható béren kívüli juttatás. A munkáltatói/foglalkoztatói hozzájárulást az Szja tv. béren kívüli juttatásként nevesíti.


A munkáltatói hozzájárulásról az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. §(1) bekezdése rendelkezik. Munkáltatói hozzájárulásnak minősül a munkáltatói tag - a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság – által teljesített, pénztárral kötött szerződés alapján, munkavállalójától átvállalt tagdíjfizetési kötelezettség. Ennek megfelelően az önkéntes kölcsönös pénztárakba munkáltatói hozzájárulás csak a munkaviszonynak minősülő jogviszonyban állók javára adható.


Foglalkoztatói havi hozzájárulás esetén foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben az a személy lehet tag, aki az alapító vagy csatlakozó foglalkoztatóval munkaviszonyban áll és a munkaszerződése tartalmazza a foglalkoztató kötelezettségvállalását a hozzájárulás megfizetésére, így juttatás is csak a munkavállaló tag számára adható.


Szélesebb a juttatói kör a szövetkezet közösségi alapjából történő juttatás esetén ahol a szövetkezet adhat béren kívüli juttatást. Az üdülési szolgáltatás vonatkozásában juttató lehet a szakszervezet is.

Jó Megoldás:

 • Aktualizáljuk a munkaszerződéseket
  • munkaköri leírásokat
  • jogosultságokat
 • Ellenőrizzük a bevallásokat
 • Kapcsolatot tartunk a könyveléssel
 • Cégspecifikus riportokat, kimutatásokat készítünk

Írjon nekünk most és további szép napot.

Üdvözlettel

info@mcna.hu

További együttműködési, kapcsolódási lehetőségeket találhat oldalunkon.

Jó böngészést kívánunk, várjuk szíves visszajelzését.