Munkaidő nyilvántartás MCN TIME

Amit kínálunk önnek:

 • Önkiszolgáló rendszer
 • Törvényi előírásoknak való megfelelés
 • Munkavállalók napi munkavégzésének regisztrálása
 • Szabadságok hatékony kezelése
 • Túlóra elrendelések hatékony kezelése
 • Beléptető és bérszámfejtő szoftverekkel való kompatibilitás
 • Flexibilis riportálló funkció
 • Gyors,egyszerű kezelhetőség és testre szabás

A Jó megoldásért görgessen tovább

Írjon nekünk most

info@mcna.hu


4. Általános magatartási követelmények

6. § (1)3 A munkaszerződés teljesítése során - kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő - úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el.

(2)4 A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott.

(3) A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat.

(4) Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

7. §5 (1) Tilos a joggal való visszaélés. E törvény alkalmazásában joggal való visszaélés különösen, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet.

(2) Ha a joggal való visszaélés munkaviszonyra vonatkozó szabály által megkívánt jognyilatkozat megtagadásában áll és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy a másik fél különös méltánylást érdemlő érdekét sérti, a bíróság a jognyilatkozatot ítéletével pótolja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.

8. § (1) A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

(2) A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely - különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló magatartása a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint korlátozható. A korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell.

(3) A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja.

(4) A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

Jó Megoldás:

 • Mcn Time a munkaidő nyilvántartó szoftver
 • Online,
 • Saját szerveren is futtatható
 • Betegszabadság riport: A betegszabadságokról osztály és/vagy személy szerinti riport készítése, illetve exportálás Excelbe. Vezetőknek külön riport a hozzájuk tartozó osztályról.
 • Szabadságriport: A különböző jogcímen igénybe vett szabadságokról alapszabadság, gyerekek után járó pótszabadság, extra szabadság, tanulmányi szabadság, kegyeleti szabadság, stb.), osztály és/vagy személy szerinti riport készítése, illetve exportálás Excelbe. Vezetőknek külön riport a hozzájuk tartozó osztályról.
 • Túlóra riport: A különböző túlórákról (hétköznapi, hétvégi, ünnepnapi) osztály és/vagy személy szerinti riport készítése, illetve exportálás Excelbe.
 • Vezetőknek külön riport a hozzájuk tartozó osztályról.
 • Adatszolgáltatás a bérszámfejtés felé: a rendszerből az aktuális havi munkaidőadatok a megadott formában kinyerhetők és a bérszámfejtő programba exportálhatók
 • Aktív/inaktív/kilépett emberekről riport készítése (db szám és név szerinti osztályra/költséghelyre lebontva)
 • Munkavállalók késeseiből személy és/vagy osztályszintű riport készítése
 • Az Önök igényeinek megfelelő cég specifikus riportok készítése


Írjon nekünk most és további szép napot.

Üdvözlettel

info@mcna.hu

További együttműködési, kapcsolódási lehetőségeket találhat oldalunkon.

Jó böngészést kívánunk, várjuk szíves visszajelzését.