งานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “มหกรรมวิชาการ บนฐานวิถีชีวิตใหม่”

149482307_232170365278219_5709770445229693658_o.jpg

" การจัดงานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ (Open House Academic of Learning) ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ในรูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www. khaowang.ac.th และเพจ เฟซบุ๊ก khaowangschoolofficial ภายใต้แนวคิด “มหกรรมวิชาการ บนฐานวิถีชีวิตใหม่” ครั้งนี้ เป็นการสรุปรวมผลงานการจัดกระบวนการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาเพื่อเสนอต่อสาธารณชน ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนฯ ได้จัดให้มีเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน – ครู และโรงเรียนในรอบปีการศึกษา ให้สาธารณชนได้รับทราบ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และชื่นชมผลงานของผู้อื่น ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด รู้จักทำงานเป็นทีม มีความรักสามัคคี ในการทำงานร่วมกัน รูปแบบการจัดจะเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยที่ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดงานบนฐานวิถีชีวิตใหม่ จาก ONSITE สู่ ONLINE เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019ในนักเรียนหรือกลุ่มผู้ร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกของงานเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำไปสู่คุณภาพของผู้เรียนสืบต่อไป "

"ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID – 19) แม้ว่าการแพร่ระบาดจะลดความเข้มข้นลง แต่ขณะนี้ก็ถือได้ว่าโรคดังกล่าวได้คุกคามสุขภาพของคนไทยและประชากรโลก และทำให้การดำเนินชีวิตของทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งกระบวนการการเรียนรู้ที่ถูกจำกัดของประชากรวัยเรียนด้วย โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) จึงเกิดแนวคิดที่จะนำ “งานมหกรรมวิชาการ...บนฐานชีวิตใหม่” ในรูปแบบ Onsite มาไว้ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์และเฟสบุ๊คของโรงเรียน เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความสะดวก ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานนักเรียน ผลงานครู และผลงานโรงเรียนสู่สาธารณชนต่อไป Onsite สู่ Online ปลอดภัย สบายใจ ได้เรียนรู้”

1615731142481.jpg

การแสดงรำ
🎉เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้🎉

รำบายศรีสู่ขวัญ แสดงความสามารถโดย
1.ด.ญ.อรชพร ฉลาดดี นักเรียนชั้น ม. 2/2
2.ด.ญ.พัณณ์ชิตา ฤทธิ์เดช นักเรียนชั้น ม. 2/4
3.ด.ญ.ปนิตา มั่นศักดิ์ นักเรียนชั้น ม. 2/3
4.ด.ญ.กันติชา หนูคำ นักเรียนชั้น ม. 2/4
ครูผู้ดูแล นางมุกดา เสมสวัสดิ์ นางภัทรวรรณ คงสุคนธ์

กิจกรรมดี โครงการเด่น

นิทรรศการ สายชั้นมัธยม

เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้

โซนเทคโนโลยี

ร่วมทำแบบทดสอบการเข้าร่วมนิทรรศการเพื่อรับเกียรติบัตร

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)