Math Highlights

กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องมรกตโสภิณ
กิจกรรม PLCกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรม A - Math

กิจกรรม

การต่อภาพแทนแกรม

กิจกรรม คิดเลขเร็ว

มอบรางวัล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย

ระหว่าง

วันที่ 31 ก.ค.2562-1ส.ค.2562

ณ ห้องประชุมมรกตโสภิณ
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเอเมท ซูโดกุ และคิดเลขเร็ว ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม Math contest 2018

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

ครั้งที่ 9

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม