Exames e boletíns

2º Bacharelato Científico - Tecnolóxico

BOLETÍNS RESOLTOS

Nota: o boletín de probabilidade non inclúe probabilidade condicionada nin teorema de Bayes

Nota: o boletín de estatística non inclúe a distribución binomial.

EXAMES RESOLTOS